കുംഭത്തിലെ വെള്ളി

കണ്ണീരണിഞ്ഞ മഴക്കതിരുകൾ

കുംഭത്തിലെ വെള്ളി

കണ്ണീരണിഞ്ഞ മഴക്കതിരുകൾ

കുംഭത്തിലെ വെള്ളി

കണ്ണീരണിഞ്ഞ മഴക്കതിരുകൾ

കുംഭത്തിലെ വെള്ളി

A look on to the Road Behind

Pulliottumkaavu, Kalasham

image
Maaman AP

My Lineage…..

image
Maaman AP

Grand Son of Great Shambhu Namboothiri Arayakkkil

Perikamana illam, Pattena ( Father of AP Prasanna Shankaran Namboothiri , AP Sreenivas Master).

image
Maaman AP

AP Sreenivas Master giving out an order to one of the brothers.. (June 2014)

image
maaman AP

A look on to the Road Behind

Pulliottumkaavu, Kalasham

image
Maaman AP

My Lineage…..

image
Maaman AP

Grand Son of Great Shambhu Namboothiri Arayakkkil

Perikamana illam, Pattena ( Father of AP Prasanna Shankaran Namboothiri , AP Sreenivas Master).

image
Maaman AP

AP Sreenivas Master giving out an order to one of the brothers.. (June 2014)

image
maaman AP

Anga Kalari Padinjare veedu ° Paadar Kulangara Bhagavathi ° Tondachan Devasthaanam

image

Anga Kalari Padinjare veedu °
Paadar Kulangara Bhagavathi °
Tondachan Daivam Devasthaanam
image

Naveekarana Brahma Kalasham
Utsavam

&

Kaliyaatta Mahotsavam