ശ്രീ മന്നം പുറത്ത് കാവിലമ്മ ശരണം – നവീകരണ കലശ മഹോത്സവം 2012 June 26

ശ്രീ മന്നം പുറത്ത് കാവിലമ്മ ശരണം – നവീകരണ കലശ മഹോത്സവം

൧൧൮൭ മിഥുനം ൧൨ 1187 Mithunam 12
ശ്രീ മന്നം പുറത്ത് കാവിലമ്മ ശരണം
രാവിലെ ൫ മണി മുതല്‍ ഗണപതി ഹോമം
മുള പൂജ
സോപാനത്തില്‍ ഉഷ: പൂജ
പരിവാര പ്രതിഷ്ഠകള്‍
മാതൃക്കല്ല്പ്രതിഷ്ഠ
വലിയ ബലിക്കല്ല് പ്രതിഷ്ഠ
സോപാനത്തില്‍ ഉച്ച പൂജ
മണ്ഡപത്തില്‍ നമസ്കാരം

12 pm-2 pm പ്രസാദ സദ്യ

5 pm onwards പൂജാ കര്‍മങ്ങള്‍
ഭഗവതി സേവ മുള പൂജ സോപാനത്തില്‍ അത്താഴ പൂജ കുന്ട ശുദ്ധി

5 pm സംഗീതാര്‍ച്ചന അവതരണം Eruvatt മാതൃ സമിതി
6 pm തൃത്തായംബക Shri Damodara Maarar , Shri Divaakaran,& Shri Chirakkala Shreekumar

7.30 pm പ്രഭാഷണം Shri Kavyesh Punnad on Devee Sankalpam

Prakruthy Eashwary Goddess of Nature