ചില സത്യങ്ങൾ

ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ചില യാഥാർത്യങ്ങൾ കുറിക്കുന്നു.
1). ഏഴു കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരിൽ സൂര്യഭഗവാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു അത് ഹിന്ദുവിശ്വാസം, പ്രകാശത്തിന് 7 സംയുക്ത നിറങ്ങൾ (VIBGYOR) അത് ന്യൂട്ടൺ തെളിയിച്ച ശാസ്ത്ര സത്യം.
 2). പുണ്യനദി ഗംഗ വന്നത് ആകാശത്തുനിന്നും എന്ന് വിശ്വാസം, ഇത്രയും ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചിട്ടും ഗോമുഖിൽ ഗംഗയുടെ ‘യഥാർത്ഥ ഉൽഭവം എവിടെ?
3). പാർവ്വതി ദേവിക്ക് ഭയരഹിതമായി നീരാടുവാൻ ശ്രീ പരമശിവൻ ജീവജാല രഹിതമായി നിർമ്മിച്ച തടാകം കൈലാസത്തിനരികിൽ അത് വിശ്വാസം, ഇന്നും ആ ജലാശയത്തിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ഇല്ല, അത് സത്യം……??????
4). രാമസേതു….. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമന്റെ വാനരസേന രാമേശ്വരത്തു നിന്നും ലങ്കക്ക് നിർമ്മിച്ച താത്ക്കാലിക പാലം, അത് വിശ്വാസം,,,, ഇന്നും അവിടെ കാണുന്ന പ്രകൃതിദത്തമല്ല എന്ന് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ച രാമസേതു എന്ന പാറക്കെട്ടുകൾ……
ഇത് 1400 ഉം 2000 ഉം മാത്രം പഴക്കമുള്ള ഒരു സംസ്കൃതിയല്ല എക്കാണ്ട് 5000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കംചെന്ന, ഭൂമിയിലെ അതിപുരാതനമായ സംസ്കൃതികളിൽ ഒന്നാണ്, മഹദ് ഗ്രന്ഥങ്ങളായ ബൈബിളും ഖുറാനും മുന്നേ എഴുതിയ ആദിമ കാവ്യമായ രാമായണം, മഹാഭാരതം, എന്നിവ അത്രയും മഹത്തരമായവതന്നെയാണ്. പുണ്യ ഗ്രന്ഥമായ, സർവ്വ പരിജ്ഞാനികമായ ശ്രീമദ്: ഭഗവത്ഗീത മഹാഭാരതം എന്ന കാവ്യത്തിലെ കേവലം ഒരേടുമാത്രമാണ് എന്നറിയുമ്പോളാണ് നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാവുന്നത്…………….

A look on to the Road Behind

Pulliottumkaavu, Kalasham

image
Maaman AP

My Lineage…..

image
Maaman AP

Grand Son of Great Shambhu Namboothiri Arayakkkil

Perikamana illam, Pattena ( Father of AP Prasanna Shankaran Namboothiri , AP Sreenivas Master).

image
Maaman AP

AP Sreenivas Master giving out an order to one of the brothers.. (June 2014)

image
maaman AP

A look on to the Road Behind

Pulliottumkaavu, Kalasham

image
Maaman AP

My Lineage…..

image
Maaman AP

Grand Son of Great Shambhu Namboothiri Arayakkkil

Perikamana illam, Pattena ( Father of AP Prasanna Shankaran Namboothiri , AP Sreenivas Master).

image
Maaman AP

AP Sreenivas Master giving out an order to one of the brothers.. (June 2014)

image
maaman AP

Retreat of the Gangotri Glacier

image

Many scientists regard receding glaciers as a symptom of global climate change.
While certain types of glaciers—such as surge glaciers and tidewater glaciers— are actually expanding, there are many
areas where scientists report glaciers are wasting away and that climate change is the culprit.

image

For instance, 150 years ago
there were 147 glaciers in Glacier
National Park. Today, only 37 glaciers remain, and scientists say they will likely completely melt by the year 2030.

Similarly, glaciers all across the Alps are retreating and disappearing every year.
What causes any given glacier to grow or shrink over time? Scientists at the United States Geological Survey (USGS), in concert with NASA and the National
Snow and Ice Data Center (NSIDC), are developing a global inventory of all the world’s glaciers to help researchers trackeach glacier’s history.

The inventory combines current information on size and movement with historical data, maps, and photos of each glacier.

The purpose is to better enable scientists to correlate changes in each glacier with any shifts in local climate, such as temperature or precipitation changes.

image

(For more information, read the featurearticle entitled Sizing Up the Earth’s Glaciers. )
But it is not feasible to visit and measure every major glacier on Earth. There are almost 160,000 glaciers in Earth’s polar
regions and high mountain
environments. Therefore, researchers are increasingly using satellite remote sensors to routinely survey our world’s
glaciers in a fraction of the time and cost it would otherwise take.

image

The false-color image above shows the Gangotri Glacier, situated in the
Uttarkashi District of Garhwal Himalaya.

Currently 30.2 km long and between 0.5 and 2.5 km wide, Gangotri glacier is one of the largest in the Himalaya.

Gangotri has been receding since 1780, although studies show its retreat quickened after 1971. (Please note that the blue contour
lines drawn here to show the recession of the glacier’s terminus over time are approximate.) Over the last 25 years, Gangotri glacier has retreated more than
850 meters, with a recession of 76
meters from 1996 to 1999 alone.
……………………………………………..
NASA image by Jesse Allen, Earth
Observatory; based on data provided by the ASTER Science Team. Glacier retreat boundaries courtesy the Land Processes
Distributed Active Archive Center.
Instrument: Terra – ASTER
Retreat of the Gangotri Glacier
June 23, 2004
……………………………………………
Save The Source
Photos of Source
Recession Natural!
Wikipedia

image