ചന്ദ്രഗ്രഹണം 2020

ഇന്ന് രാത്രിയോടെ ഈ വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിനാണ് ലോകം സാക്ഷിയാകുന്നത്. അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമല്ലെങ്കിൽ ഇതു കേരളത്തിലും കാണാം.

രാത്രി 11.15 മുതൽ പുലർച്ചെ 2.34 വരെയാണു ഗ്രഹണസമയം. ചന്ദ്രൻ ഭാഗികമായി നിഴൽ മൂടിയ ഗ്രഹണമാണ് കാണാനാകുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്നത്തെ ഗ്രഹണത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്.

ഭൂമിയുടെ നിഴൽ ചന്ദ്രനിൽ പതിച്ചാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുക. പൗർണമി (വെളുത്തവാവ്) ദിനങ്ങളിലാണ് ഇതു സംഭവിക്കുന്നത്.

12.54നാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം പൂർണതയിലെത്തുന്നത്. ഈ സമയം നോക്കിയാൽ ആകാശത്ത് സ്ട്രോബെറി മൂണിനെ കാണാം.

ഏഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലും ചന്ദ്രഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകും. ഭൂമിയുടെ നിഴല്‍ സൂര്യപ്രകാശത്തെ തടയുമ്പോഴാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം അല്ലെങ്കില്‍ ചന്ദ്ര ഗ്രഹാന്‍ സംഭവിക്കുന്നത്. ജൂണ്‍ 5 നും ജൂണ്‍ 6 നും ഇടയില്‍ ചന്ദ്ര ഗ്രഹാന്‍ 2020 ലോകമെമ്പാടും ദൃശ്യമാകും. 2020 ലെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം അല്ലെങ്കില്‍ ചന്ദ്ര ഗ്രഹാൺ സ്ട്രോബെറി മൂണ്‍ എക്ലിപ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പൂർണം, ഭാഗികം, പെനംബ്രൽ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നുതരത്തിലുള്ള ചന്ദ്രഗ്രഹണമാണുള്ളത്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഗ്രഹണം പെനംബ്രൽ ഒന്നായിരിക്കും, ഇത് ഒരു സാധാരണ പൂർണ്ണചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാണ്. സൂര്യനും ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും അപൂർണ്ണമായി വിന്യസിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പെനം‌ബ്രൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തെ അതിന്റെ നിഴലിന്റെ പുറം ഭാഗവുമായി നേരിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ എത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ഭൂമി തടയുന്നു, ഇത് പെനംബ്രൽ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. പെനംബ്രൽ ഭൂമിയുടെ നിഴലിന്റെ ഇരുണ്ട കാമ്പിനേക്കാൾ വളരെ മങ്ങിയതിനാൽ പെനംബ്രൽ ഗ്രഹണം സാധാരണ പൂർണ്ണചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാണ്

Leap second: Is one second difference in time too much? – ABC News (Australian Broadcasting Corporation)

http://mobile.abc.net.au/news/2015-06-30/leap-second-is-one-second-difference-in-time-too-much/6583560

image

Question: When is a minute not a minute?

Answer: At 2359 Greenwich Mean Time today (9:59am AEST Wednesday), when the world will experience a minute that will last 61 seconds.

The reason for the weird event is something called the leap second.

That’s when timekeepers adjust high-precision clocks so that they are in sync with Earth’s rotation, which is affected by the gravitational tug of the Sun and the Moon.

Few of the planet’s 7.25 billion people are likely to be aware of the change and even fewer will have set plans for how they will spend the extra moment.

But for horologists, or timekeepers, the additional second is a big deal and there is a wrangle as to whether it is vital or should be scrapped.

Service of the Rotation of the Earth (SRE) director Daniel Gambis admits “there is a downside”, the poetically named branch of the International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS), is in charge of saying when the second should be added.

The leap second is not something that needs to be added to that old clock on your mantlepiece, but instead its importance is for super-duper timepieces, especially those using the frequency of atoms as their tick-tock mechanism.

At the top of the atomic-clock range are “optical lattices” using strontium atoms, the latest example of which, unveiled in April, is accurate to 15 billion years – longer than the Universe has existed.

Outside the lab, caesium and rubidium clocks are the workhorses of Global Positioning System (GPS) satellites, which have to send synchronised signals so that sat-nav receivers can triangulate their position on Earth.

On Earth, big-data computers may be less manic than atomic clocks but still need highly precise internal timers.

The internet, for instance, sends data around the world in tiny packets that are then stitched together in micro-seconds.

Some algorithms in financial trading count on gaining a tiny slice of a second over rivals to make a profit.

There have been 25 occasions since 1971 when the leap second was added in an effort to simplify Coordinated Universal Time (UTC), the official moniker for GMT.

But over the last 15 years, a debate has intensified about whether the change should be made, given the hassle.

Roland Lehoucq of France’s Atomic Energy Commission (CEA) said critics argue it has become difficult to manage given the amount of equipment today that has internal clocks.

“The problem is synchronisation between computers. They do sort things out, but sometimes it can take several days,” he said.

Qantas servers ‘went down for several hours’ previously

Mr Gambis said the previous modification, on June 30, 2012, was disruptive for many internet servers.

The online reservation system for Qantas “went down for several hours,” Mr Gambis said.

SYRTE Laboratory atomic clocks specialist Sebastien Bize said it is time to get rid of the leap second.

“It causes complications and bugs,” Mr Bize said.

Mr Gambis defended the change on the grounds of principle.

“Should man be the servant of technology? Or should technology be the servant of man?” Mr Gambis said.

After all, if the world got rid of the leap second, time as counted by mankind would no longer be coupled to the exact rotation of the planet it lives on.

“That would mean in 2000 years, there would be an hour’s difference between UTC and the time it takes for the Earth to complete one complete turn,” Mr Gambis said.

“It would mean that, on a scale of tens of thousands of years, people will be having their breakfast at two o’clock in the morning.”

Fatigue (medical) – Wikipedia, the free encyclopedia

Fatigue (medical) – Wikipedia, the free encyclopedia

image

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Fatigue_(medical)

image

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
°

[}[}[}[}[}[[[[[[[[[]]]]]]]][}[}[}[}}[{[{}>}[][]°]{}

{}{}{}{}{}{}{}}{}{}{}{}{}{{{{}}}}{}{}{}}

Posted from WordPress for Android

Musings on Monsoon June 18

June is wet , now 02.12 am of 18.6.2012
Wet is Cool.
Cool is wind

image

°°¶\¶
√”“Wind is deadly
Wind is nice
Wind can hurt
Wind can kill
Wind can love
Wind can care
Wind is the source of energy “°¶

° °°°°    °°°° °      °°°°° °°°°°   °°°°°°°

image