അഷ്ടനാഗേശ്വര – നാഗേശ്വരീ തെയ്യം

ശ്രീപുരം
അഷ്ടനാഗേശ്വരക്കാവ്
മാടായിക്കോണം

അഷ്ടനാഗേശ്വര – നാഗേശ്വരീ തെയ്യം


സർപ്പ ഭൂമിയായ കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിധ സർപ്പങ്ങളുടേയും ആരാധനാകേന്ദ്രം എന്ന വിശാലമായ സങ്കൽപ്പത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ശ്രീപുരം അഷ്ടനാഗേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ , കേരളത്തിൽ ഉടനീളം നിലനിന്നിരുന്നതും ,നില നിൽക്കുന്നതുമായ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ എല്ലാ വിധ സർപ്പാരാധനകളും അതിന്റെ തനതായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോട് കൂടി നടത്തുക എന്ന ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഫലമായി ഈ വരുന്ന ഡിസംബർ30,31 തിയ്യതികളിലായി, വടക്കൻ കേരളത്തിലെ തനത് അനുഷ്ഠാന രൂപമായ തെയ്യത്തിലെ നാഗാരാധനാ സമ്പ്രദായമായ അഷ്ടനാഗേശ്വര – നാഗേശ്വരീ തെയ്യം അതിന്റെ പൂർണമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനത്തോടെ നടത്തുന്നു .

തെയ്യം എന്ന ആരാധനാ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ, മാനവരാശിക്ക് ജാതി, മത, ലിംഗ വ്യത്യാസങ്ങളുടെയും ശുദ്ധാശുദ്ധ നിബന്ധനകളുടേയും വേലിക്കെട്ടുകൾ ഇല്ലാതെ ഈശ്വരനുമായി നേരിട്ടുള്ള സംവാദത്തിലൂടെയും ,അനുഗ്രഹത്തിലൂടെയും ഓരോരുത്തരുടേയും സ്വജീവിതത്തിൽ ഈശ്വരനെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു .ഇത്തരം വൈവിധ്യങ്ങളായ പല പല ആരാധനാസമ്പ്രദായങ്ങളിലൂടെയും ശ്രദ്ധയോടെ കടന്നുപോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ,ഇന്ന് കാണുന്ന വികലമായ ജാതി, വർണ്ണ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അതീതമായി അവനവൻ അവനവനായിത്തന്നെ തന്റെ സ്വത്ത്വത്തിൽ ഉറച്ച് നിന്നു കൊണ്ട് അവന് അവന്റെ ഈശ്വരനെ അവന്റെ രീതിയിൽ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന അതിമഹത്തരമായ സത്യം വെളിപ്പെട്ടു കിട്ടുന്നു.

ഡിസംബർ 30 ന് വൈകിട്ടത്തെ സന്ധ്യയോട് കൂടി അഷ്ടനാഗേശ്വര – നാഗേശ്വരീ വെള്ളാട്ടവും ,തോറ്റവും ഉൾപെടെയുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നു, അതിനു ശേഷം 31 പുലർച്ചയോടെ അഷ്ടനാഗേശ്വര – നാഗേശ്വരീ തെയ്യം പൂർണ്ണ രൂപത്തോടെ എഴുന്നള്ളി സന്നിഹിതരായവർക്ക് സാന്നിദ്ധ്യമരുളി ,അനുഗ്രഹിച്ച് ഉച്ചയോടെ മുടിയഴിക്കുന്നു.

Teyyam
ashta_Nageshwari_Teyyam

Tanu Sri Datta

image
Beautiful Saree Draping

Bollywood and South Indian actress Tanushree Dutt
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°′°°°°°′
I Respect beauty and charm of enthralling Life all around
But here ,
Not only the Actress attracted me.
..The name. 
Dutta – actually spelt as ” Datha” is the name of my Son. – “Krishna Dathan “

India Some Facts & Insignia

Amarakosha is a thesaurus of Sanskrit written by the Jain scholar Amarasimha who belonged to 8thcentury AD.

As per the Christian white historian, Adi Shankaracharya saved Amarakosha from a fire.

So we are supposed to believe that Adi Shankaracharya was indeed a recent phenomen – thrown back in time by 3800 years.. Like how Lord Ayyapa had conversations with a Muslim.

Mahavira was born after Buddha as per the white historian . In my opinion Mahavira was born a couple of thousand years before Buddha.. Adi Shankaracharya was born before Buddha in 2000 BC. Buddha was born in 1900 BC.

There is a concerted attempt to distort history by propagating lies that vulgar songs were instigated by the Hindu king to drive away Buddhists , who constructed the Kodungallur temple.

So here is a General knowledge question for IAS and PSC exams.
wpid-07650834-cool.gif
1) Question: After white skinned and blonde Aryans invaded India , and drove the Dravidians south, which books did they write.
Answer: The Vedas.

2) Question: Which book did Adi Shankaracharya save from the fire?
Answer: Amarakosham , written by Aramasinha in 8th century AD.

Good! You have passed the orals!!

TEE HEEEE!

Here is a gem from a Kerala Christian owned newspaper QUOTE — As a consequence of such numerous bans ( on vulgar songs ) on annual indigenous-free celebrations, Kerala has the highest suicide rate among the states in India – UNQUOTE

Oh boy, I am touched , like Madonna!

So we must have such nonsense in all Hindu temples of Kerala, right? Churches are medically exempted, by Vatican Surgeon General’s order?

CHECK OUT THE VIDEO BELOW , TO SEE HOW MEDIA HAVE BECOMES WHORES!

Grace and peace!

“Om hreem shreem bhreem bhraum bhraim bhrah,
hana-hana daga-daga pacha-pacha grihana-grihana,
maraya-maraya mardhyaya-mardhyaya ,
Maha-Maha Bhairava-Bhairava roopainah,
dhoonayan-dhoonayan khampaya-khampaya,
vignaya-vignaya vishweshara shobhaya-shobhaya,
gatu-gatu mohaya oombat swaha”

Resonances of earth, ie, 7.83, 14, 20, 26, 33, 39 and 45 Hertz of earth.
7.83 hz being the strongest of all, which is Hindu king mantra OM ( Schumann frequency ).
Ohm- 7.83 Hz
Gam – 14 Hz
Hleem – 20 Hz
Hreem – 26 Hz
Kleem – 33 Hz
Krowm – 39 Hz
Sreem – 45 Hz
Christianity’s AMEN , Islam’s 786 and Judaism’s SHALOM does not work.

Punch into Google search POWER OF MANTRAS ON HUMAN CONSCIOUSNESS VADAKAYIL

Pythogarus ( 570 BC – 495 BC ), Socrates ( 469 BC- 399 BC ) and Plato (727 BC to 347 BC ) studied in Kerala, India.

The disciple of Plato Aristotle did NOT come to India , but he had very clearly written that Jews originated from Kerala in India. Aristotle wrote that Jews came from KALANI in India. He has written that Kalani was famous for their raised Kundalini sages ( maharishis ). These are the same sages who built the Egyptian pyramids.

Alexander the great went back from India via Socotra by ship, to get some life saving Aloe Vera which was a spice trade outpost of Calicut King, like Mecca and Salalah .

This is the reason why King David took a wife from Kerala named Bath Sheba. King Solomon took a wife from Kerala named whom all call Queen Sheba.

Jesus Christ took a wife from Kerala named Mary Magdalene. All know that Jesus Christ suddenly sprung up at Jerusalem from nowhere. He was in Kerala India, learning healing, meditation, science, philosophy etc.

00.49 June Raining 10 TH 2914

Krishna Dathan

image
Krishna Dathan

It’s nearing Pournamy of Jyeshta.
Monsoon started.
Kunjoottan fine and as fit as a fiddle.

Each Atomic moment of this illusion called LIFE pass away, pass on…with all it’s might, momentum, pain & Aananda.
00.53- just now* rain started again.
Rains of Silence…

image
Krishna Dathan
image
Krishna Dathan

Depression

Depression

en.m.wikipedia.org/wiki/Depression_(mood)