Success Quote

ഒരു സ്കൂളിലെ പ്രസംഗത്തിൽ രത്തൻ റ്റാറ്റാ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിപ്പിക്കാത്ത 10 കാര്യങ്ങളെ  കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി
1 കയറ്റവും ഇറക്കവും നിറഞ്ഞതാണ് ജീവിതം അതിനെ ജിവിത ചര്യ ആയി സ്വീകരിക്കുക
2 ജനം നിങ്ങളുടെ സ്വ അഭിമാനത്തെ കാര്യമായി എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അത് സ്വയം തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണം.
3 കോളേജിലെ പഠനത്തിനു ശേഷം അഞ്ചക്ക ശബളം പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ആരും വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ആകുന്നില്ല അതിന് അനേക നാളത്തെ കഠിന പ്രയത്നം നടത്തണം.
4 നിങ്ങൾക്ക്  ടീച്ചേഴ്സ്  ഭീകരരായി തോന്നുന്നത് ബോസ്സ് എന്ന മേലധികാരിയേ പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്.
5 നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകളും പരാജയങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മാത്രമായിരിക്കും അതിന്റെ ദോഷം മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽകെട്ടിവെക്കരുത് ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകണം.
6 നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ ഇത്രയും അലിവില്ലാത്തവരും ദേഷ്യപ്പെടുന്നവരും ആയിരുന്നില്ല നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഏറെ കഷ്ടതകൾ സഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെയായത്.
7 വീണ്ടും അവസരം സ്കൂൾ ജീവിതത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒന്നാണ് ചില സ്കൂളിൽ ജയിക്കന്നതുവരെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ പുറത്തുള്ള ലോകത്തെ നിയമം വേറെയാണ് അവിടെ തോൽക്കുന്നവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നതല്ല.
8 ജീവിതമാകുന്ന സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്സും വിഷയവും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ മാസം മുഴുവൻ ഒഴിവ് ലഭിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് പഠിക്കാൻ ആരും സമയം തരില്ല എല്ലാം നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യണം.
9 TV  സീരിയലിലെ ജീവിതം പോലെയല്ല ഒറിജിനൽ ജീവിതം ശരിക്കുള്ള ജീവിതത്തിൽ വിശ്രമം ലഭിക്കുന്നതല്ല അവിടെ ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളു.
10 പഠിപ്പിസ്റ്റ്കളും സ്പോട്സിൽ മുൻപന്തിയിൽ ഉള്ളവരും പഠിക്കാൻ കഴിവു കുറഞ്ഞവരെ ഒരിക്കലും കളിയാക്കരുത് ചിലപ്പോൾ  നിങ്ങൾ അവരുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ട സമയം വരും.

വിശ്വാസം :- “നിങ്ങൾആരെയെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രമാത്രം വിശ്വസിക്കുക അവർ നിങ്ങളെ ചതിക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വയം ദോഷിയായി തോന്നണം”
സ്നേഹം: – “നിങ്ങൾആരെയെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളെ പിരിയാതിരിക്കാനുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്ന അത്രയും സ്നേഹിക്കുക”
ഒരു സത്യം :- നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ലക്ഷ്വറി ക്ലാസ്സ് കാർ (Jaguar, . Hummer, BMW , Audi, Ferrari, Etc) എന്നീ കാറുകളുടെ പരസ്യം TV യിൽ വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
ഈ കാറുകൾ മേടിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് TV യുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ  ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്ന് അവർക്ക് അറിയാം

Sai Kripa Lessons July 13

Sri Shirdi Sai Baba

“Sradha” – “Vishwaas “(Trust)
” Saburi” – Daya (Kindness )
These two virtues lead us to God
-Sri Shirdi Sai Baba

Posted from WordPress for Android

Management & Bhagavath Geetha

“Mind is very restless, forceful and
strong,O Krishna, it is more difficult to
control the mind than to control the wind”

image

Management is a systematic way of doing all activities in any field of human effort. It is about keeping oneself engaged in interactive relationship with other human beings in the course of performing one’s duty. Its task is to make people capable of joint performance, to make their weaknesses irrelevant .

image

It strikes harmony in working –
equilibrium in thoughts and actions, goalsand achievements, plans and performance, products and markets. It resolves situations of scarcities be they in the physical, technical or human fields through maximum utilization with the minimum available processes to achievethe goal

image

Life Energy – Lessons to begin with


People with
high life energy are usually very healthy, and
those with low life energy are susceptible to
low health.
With this in mind, it would stand to
reason that you would naturally want to increase your chi energy in every possible way
to optimize your chances of excellent health,.

You know when you feel weak and
sickly or when you feel strong and healthy, but
how can you measure your own energy level?
Do you even know what specifically causes the highs and lows in your energy amplitude? ……..

People sleep to renew their life energy. The
more relaxed their rest and sleep, the more
easily their energy is increased.

What other
factors are involved with your energy level?

Nutrition, emotions, posture, water quality,
breathing, exercise, music, aromas, your thoughts and your deeds or simply seeing a
movie can all have a bearing on your energy
level.

One of the most important factors related
to your energy level though is your sense of
purpose.

One reason why many elders lose their vitality for living is because of retirement!

Work provides people with a sense
of purpose, and when their work is removed,
their energy level can drop dramatically.

So
find some purpose for your life –

charity work, a
new vocation or avocation, a goal, a hobby or a
pursuit you always wanted to take up, or better yet, tune into your spiritual reason for being
here.

When your life has purpose, you will not
only feel better about yourself, but your energy
level will rise as well. …….. Understand that all factors are interrelated
too, so if you improve one, the others must also
improve

. For instance, if you are nutrition
oriented, beginning a diet of raw organic
vegetables will increase your chi energy level,
and in turn youÕll also begin noticing improvement in your breathing, your posture,
your emotions and the music you prefer. If you
are exercise oriented, beginning a daily routine
of good exercise and deep belly breathing will
increase your energy level too, and in turn your
nutrition, your emotions and your posture will tend to improve as well!

Exercise also works
well with children having a low self-esteem.

Statistics have shown that creating basketball
courts or gymnasiums in poverty stricken
neighborhoods lowers crime and drug addiction
in those neighborhoods. ……..

To raise your spirits, raise your life energy
level.

If you feel down in any way, exercise for
30 minutes or do deep connected breathing for
several minutes or watch an action packed
movie or do something else to raise your
energy level.

Improving the mental and emotional attitude that you carry with you
every day can allow your energy to flow in
better harmony.

Some people block the flow of
the available energy around them with
negative thought patterns they create and
project from themselves, like worry, doubt, anger, fear, hatred, depression, etc. When you
are frequently objecting, saying ‘no’ or saying ‘I
can’t,’ you block the energy flow, and place
boundaries, restrictions and limitations around
yourself. ……..

You can eat the best of organic foods and
take all the best supplements with the best
water and still have a low chi energy level by
feeling lousy about yourself and those around
you!

Once you change your emotional attitude
and start thinking better about yourself, then good nutrition, better posture, better breathing,
good exercise, good music and a good
environment can benefit in raising your life
energy level too! At least, open yourself to the
possibility of having higher energy and that
alone will help to relieve some of your blocks to it! ……..

We are constantly engulfed in a sea of
energy, whether itÕs from the earth, the sun or
the life forms around us. When we accept the
things that happen to us and know we have
created our own circumstances, we flow with
the process in that understanding. When we flow in harmony with the natural energies
around us, we tune into and feel the oneness of
everything. We synchronize our energy level
with such harmony. We can always express our
preferences, but our choices in life produce the
results we get. Our lives always reflect the choices we make.

Acceptance allows
flowingness. Objection blocks the process. …….. Just as a booing, critical audience can
deflate the energy level of a speaker, athletes
know that cheering from a crowd can increase
their energy level for a better performance. The
excitement of a crowd is very contagious. By
suffusing your essence with excitement, enthusiasm and positive words, thoughts and
actions, you can increase your own energy
level, even if you do so artificially! Weight
lifters know this so they pump themselves up
with positive thoughts and words before they
lift a heavy weight. ……..

To bring balance and harmony in your life,
associate yourself with factors that will benefit
and help you. Do things with a total involved
feeling of enjoyment rather than a mechanistic
or disheartened feeling. Every time you
harmonize your energy system with wholesome food, natural fiber clothing, a
positive attitude, controlled deep breathing and
relaxation, the easier it is to draw from the
universal energy well.

The more you increase
your energy amplitude, the better able you are
to withstand the detrimental factors of pathogenic cellular invaders, pollution and
accidental injury. After maximizing your
internal energy amplitude, synchronizing your
energy with the energy of the universe brings
about an inner feeling of oneness and peace.
You can proceed through your day in a relaxed, powerful way! A man changes the world every
time he changes himself………………..!!!

HOW TO STAY YOUNG

Learn -Grow -Expand !

1. Throw out nonessential numbers. This includes age, weight and height. Let the doctors worry about them. That is why you pay ‘them’

2. Keep only cheerful friends. The grouches pull you down.

3. Keep learning. Learn more about the computer, crafts, gardening, whatever. Never let the brain idle. ‘An idle mind is the devil’s workshop.’ And the devil’s name is Alzheimer’s.

4. Enjoy the simple things.

5. Laugh often, long and loud. Laugh until you gasp for breath.

6. The tears happen. Endure, grieve, and move on. The only person, who is with us our entire life, is ourselves. Be ALIVE while you are alive.

7. Surround yourself with what you love , whether it’s family, pets, keepsakes, music, plants, hobbies, whatever. Your home is your refuge.

8. Cherish your health: If it is good, preserve it. If it is unstable, improve it. If it is beyond what you can improve, get help.

9. Don’t take guilt trips. Take a trip to the mall, even to the next county; to a foreign country but NOT to where the guilt is.

10. Tell the people you love that you love them, at every opportunity.

AND ALWAYS REMEMBER :
Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away.

And if you don’t send this to at least 8 people – who cares?
But do share this with someone. We all need to live life to its fullest each day!!

Worry about nothing, pray about everything!!!

29 life lessons learned in travelling the world for 8 years straight

   1. As this web-log is basically meant as a platform to share views and Positive ideas, I re publish the content below. I personally have different opinins about some of the views expressed, I find it useful for a different vantage point …

 • Source :http://www.fluentin3months.com/life-lessons/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fluentin3months+%28Fluent+in+3+months%29

  **************************************************************************************************************************************************************
  1. Everyone everywhere basically wants the same thing
  Vastly different as the world’s cultures are, if you speak to Italian millionaires, homeless Brazilians, Dutch fishermen and Filipino computer programmers, in their own languages, you start to see that we are all incredibly alike where it matters.

  Everyone just wants validation, love, security, enjoyment and hopes for a better future. The way they verbalise this and work towards it is where things branch off, but we all have the same basic desires. You can relate to everyone in the world if you look past the superficial things that separate you.

  2. Deferring your happiness to the future is a terrible idea

  Too many people presume that when they have that one thing they can work towards for years then “everything will be alright”.

  This is delusional.

  When you get it, there’ll be something else missing in your life. I fundamentally believe that long-term pure happiness from one particular situation or achievement is a pipe-dream, but we can learn to be content with what we have, live in the now, all while enjoying the progress and changes we are making.

  If your whole life is working up towards one really big major goal that you hold on to for years, then you will have a major anticlimax after the dust settles. Work towards it, but stop deferring your happiness.

  3. “Someday my ship will come in” …….! You will NEVER win the lottery. Be practical.

  People seem to have a strange concept of how luck works and how the universe/some diety/karma/their lucky shoe or how “they deserve it” will mean that things will eventually fall into place for them. You are “due” to win the lottery or will get swept away by prince charming any day now. “You deserve it” (as if others don’t).

  see the world as a very logical place with physical and social rules and understanding this has helped me live well in it.

  The universe owes you nothing, you owe it to yourself to be the master of where your life ends up.

  4. There’s no such thing as destiny. This is excellent news!

  Destiny is used as a cop-out and standard excuse by most people for why they don’t do something with their lives. The thing is, it doesn’t exist.

  Your limitations are not set by who you know, where you were born, what genes you have, how much money you have, how old you are right now, what you did before or other things that you can claim are your stamp of failure for life.

  If you are determined enough there are opportunities in life that are totally achievable with minimal cash, regardless of who you are.

  5. Seek out people with different beliefs and views of the world to yours and get to know their side of the story\\

  6. Living a good life is the best way possible to convince people

  Enough words and enough arguing. Just live by example and soon you’ll have people on your side when they see your results and how passionate you are. No need to “convince” them. Just show them that you are there, tell them how you got there, and they will start to realise that maybe you aren’t that crazy after all.

  7. Nobody has it all figured out

  Almost everyone has problems and puts on a brave face – don’t presume they have it easy. You see of each person what they let you see. You have no idea what they are going through or what they had to put up with to be in a situation that you can consider “easy”.

  This is universal – millionaires, students, the cool kid, the party animal, the introvert and everyone in between has more to their story than the superficial restricted one you see. Never dismiss them as having it easy if you don’t know the entire story.
  8. There’s no shame in saying “I don’t know”

  There is a stigmatism in some cultures to admit ignorance about a particular topic. Don’t dance around the issue – just say I don’t know. Honesty is way smarter.
  9. More money will NEVER solve your problems

  As long as you are not living in the street or going hungry, then you do not “need” more money. When you spend enough time with people who are actually living on next to nothing, but having a full life, then you will truly understand this. Everything that is wonderful about life doesn’t cost a penny, and the rest is way cheaper than you think it is.
  10. Possessions own you

  Look at the real reason you want to buy more expensive crap and realise that it all comes down to validation from others in one way or another. You don’t really need any of it unless it’s directly related to essentials in how you work or survive.

  The need to buy new crap dictates your life – it fixes you in one location with that house and furniture, and it governs how much money you need to earn. And it almost never actually enriches your life in any way. The less you own the better.
  11. TV is the greatest black hole of time available to mankind

  I wasted so much of my life before age 21 spending 3-4 hours a day watching TV. Following shows that I “had” to see, in order to “relax”. I regret almost every second of it. The whole world was passing me by outside.

  TV was an important part of the 20st century, bringing communication and news to the masses, but now it’s wasteful. People get biased news through it, when much better alternatives are available, watch terrible TV shows through it that teach them nothing, and it sucks so many hours of their lives away that they seem to forget about when they delude themselves into thinking that they don’t have time to pursue real passions in life.

  TVs encourage people to be antisocial. The only TVs you should be watching are someone else’s – go to your friend’s house to share a series you like if you must, or go to the bar with your mates to watch sports. Your life will not be enriched by sitting at home watching a screen with zero interactivity to it.
  12. The Internet is the greatest tool ever available to us, but daily use must be capped

  Unlike TVs, the Internet is interactive and allows you to take part and become virtually social. It connects communities all over the world and without it, the last 8 years simply would have been much more difficult for me for many reasons.

  Having said that, it has the same potential as TV to become a black hole of time. Use it to enrich your life, but put a cap on how much you use it so you can get out and live that life. Replacing one screen with another (even when you use it to chat to people) is just escaping the real world, which is much more beautiful.
  13. Get outside and do something with other people

  My favourite website in the world is Couchsurfing.org, precisely because I spend so little time on it. It has simplified my travel life tremendously by allowing me to host people to maintain my languages, and to search it for interesting people to meet up with.

  The world that is worth experiencing is not in books or on TV or computer screens. It’s with other human beings. Stop being shy and get out and meet them!
  14. Speaking only English is incredibly limiting to non-tourist travellers

  If you are visiting a country for a weekend, then you can check into your hotel and order food in an expensive restaurant and get a guided tour in English. You can even make local university educated friends, and successfully create a bubble to protect you from the local language for as long as you like, and delude yourself into thinking that this is the way things are.

  But you will never truly experience the local culture if you limit yourself to being able to interact on a deep level just the well educated part of it. English-speaking travellers miss out on so much – not speaking English has defined most of my travels and the amazing experiences I have had would have been impossible if I didn’t try to learn the local languages.

  ANYONE can learn a language. When I was 21 I thought I couldn’t do it, but one day I put all the bullshit excuses to one side and just spoke it. Speaking a language from day one is the ‘secret’ to being able to learn it quicker and at any age.
  15. Modern foreign culture does not have to satisfy your stereotypes

  Every country in the world is modernising but this does not mean that they are westernising or Americanising. What makes them unique does not have to satisfy your “quaint” tourist-brochure view of them. Leave ignorant stereotypes aside and have an open mind about how modern life is like in that culture.

  Not all Irish people drink, not all Brazilians samba and play football, and Germans, Dutch, Filipinos and everyone else will surprise you if you leave your presumptions about them at the airport.

  Respect the differences, try to adapt to them yourself and realise that to them you might seem backwards in many ways.
  16. Take your time

  If there’s one thing I’ve learned from living in countries that are more “easy going” it’s that they are way wiser than the rest of us in their pace of life. People and countries that do everything quicker also do it worse. Take it easy and go slowly.

  Enjoy every bite of food, walk at a slow pace and take in your surroundings, let the other person finish their side of the conversation while you listen attentively, and stop in the middle of your day, close your eyes or look at nature and become aware of your breathing.
  17. You can’t please everyone

  “I don’t know the secret to success, but the secret to failure is trying to please everyone” – Bill Cosby.

  State your opinion and stick to your guns. If you are confident enough and share your idea with enough people, you will piss off someone no matter what you talk about. That’s their problem, not yours.
  18. Trying to be cool or following trends is for mindless sheep

  Peer pressure is for people who are afraid of their individuality. Stand up for yourself, and go against the flow if that’s what you feel is best. What’s cool now will be frozen over in a few years.
  19. Make mistakes – and LOTS of them!

  Mistakes are how we learn. Failures are the stepping stones to success.
  20. Wear sunscreen

  21. Stop thinking so much and act

  People think their way out of doing everything that’s worth doing in life. The reason I feel I’m getting so much done in the last years is precisely because of how much time I give to over-analysing whether I should do something important or not: None.
  22. Dance and sing whenever possible

  Dancing and singing are great releases and forms of expression. It’s hard not to feel good after a session of either!
  23. Making new friends is easy and so is appreciating your current ones

  My entire eight years travel has been alone. I arrive in a new nation without a single friend waiting for me in many cases. I have no connections, but I make them anyway. I find a party online and go straight to it and say hi to everyone. Soon, if I try enthusiastically enough, I’ll find people I can socialise with on a regular basis.

  If you are friendly, genuine and charming, making friends with people from every culture and background is possible.

  When people who are surrounded by family, networks, work and school colleagues, other friends, clubs and communities they are a part of… tell me that it’s hard to meet new people I feel like slapping them in the face to wake them up to the opportunities around them, which I haven’t had consistently for almost a decade. Look around you!
  24. You don’t know what you’ve got ’till its gone

  Don’t take anything for granted. I couldn’t afford to pay for accommodation one night and had to sleep outside on a rock because of it. Ever since then I appreciate having a bed, couch or hammock, no matter how small or where it may be, because I know what it’s like to not have one. One night was enough to burn it into me – I sigh a breath of relief every time I go to bed now.

  I went partially deaf due to an ear infection for two weeks and appreciate my hearing and all the beautiful sounds around me all the more because I got it back. I also gained an appreciation for signed communication that I’d take advantage of several years later.

  I’ve never lost anyone close to me, but I hug my family members and tell them I love them every chance I get, and clear any bad air with friends and don’t hold back on sharing my emotions with them. Life is too short – if I lost anything important to me then I want to make sure that I never wasted the time I did have with it or with him or her.
  25. Swallow your pride and apologise

  Never hold a grudge and never try to win every argument. Sometimes it’s best to let your pride slide for the sake of clearing the air with someone. Be the first to say you’re sorry. Never wait for the other person to make the first move.
  26. Doing anything specifically to impress people is stupid

  People will never give you the validation you seek if you try to be a dancing monkey for them. Saying how many languages you speak, how rich you are, who you know, where you studied or what you do for a living, or trying to show-off in any other way to get someone to like you, or working for these things just for the bragging rights will leave you really disappointed.

  People are impressed by those who aren’t trying to impress them and are comfortable in themselves and social and interesting. Sometimes to be “interesting” all you have to do is be a good listener.
  27. People are not alone in being alone

  One of the most frequent questions I get asked as a long-term solo traveller is if I feel lonely. The short answer is no. The long answer would require an entire post in itself.

  But the fact of the matter is that loneliness is much more common around the world than I previously thought it was. I was actually much more lonely in my university (fixed) life than I am now. And I meet many people who have vast networks of social groups who feel desperately lonely because they feel nobody gets them.

  Then others who simply changed their lifestyle in some way (not necessarily by travel, but perhaps marriage or starting a demanding job) and have lost contact with all their childhood friends because of it, also feel lonely.

  I’ve talked to many people who are convinced they are the only ones who feel this way. Each time I hear a similar story I can hear the Police in my head “seems I’m not alone in being alone…” Believe it or not I find this very comforting when I am genuinely separated by thousands of kilometres from anyone who even knows what my name is. Even though nobody is in exactly the same situation, the amount of people in the world I’ve met tells me that I’m very likely not the only one in such a situation, even at that very second.

  No matter how lonely you might feel, there is always someone who can relate to you. Perhaps you can’t talk to them right now, but they are out there.
  28. Love isn’t “all” you need, but if you don’t have it in some form, your life will be very empty

  We don’t need love to survive, but without it there will be a huge hole inside you. Make sure that every day you have someone (family, friends, lover) to remind you that you are special. If you postpone this part of your life until later, after you get or do that thing you want to do, you will continue in that lonely path indefinitely.
  29. The most important lessons in life can never be expressed in black and white, but must be experienced

  I thought I knew it all back in university – and that everything of importance can be found in books. But the truth is that the most important things in life are very hard to put in black and white, including what I’ve said in this post.

  When most of the world’s information is at our fingertips, a mouseclick away, it makes it feel like we don’t need to experience any more. Movies, books, or “living vicariously through someone else” means we can apparently get the general gist of anything.

  This is false. Experience is the greatest teacher of all. Stop reading about or watching the world passively and start living it.