ചന്ദ്രഗ്രഹണം 2020

ഇന്ന് രാത്രിയോടെ ഈ വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിനാണ് ലോകം സാക്ഷിയാകുന്നത്. അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമല്ലെങ്കിൽ ഇതു കേരളത്തിലും കാണാം.

രാത്രി 11.15 മുതൽ പുലർച്ചെ 2.34 വരെയാണു ഗ്രഹണസമയം. ചന്ദ്രൻ ഭാഗികമായി നിഴൽ മൂടിയ ഗ്രഹണമാണ് കാണാനാകുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്നത്തെ ഗ്രഹണത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്.

ഭൂമിയുടെ നിഴൽ ചന്ദ്രനിൽ പതിച്ചാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുക. പൗർണമി (വെളുത്തവാവ്) ദിനങ്ങളിലാണ് ഇതു സംഭവിക്കുന്നത്.

12.54നാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം പൂർണതയിലെത്തുന്നത്. ഈ സമയം നോക്കിയാൽ ആകാശത്ത് സ്ട്രോബെറി മൂണിനെ കാണാം.

ഏഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലും ചന്ദ്രഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകും. ഭൂമിയുടെ നിഴല്‍ സൂര്യപ്രകാശത്തെ തടയുമ്പോഴാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം അല്ലെങ്കില്‍ ചന്ദ്ര ഗ്രഹാന്‍ സംഭവിക്കുന്നത്. ജൂണ്‍ 5 നും ജൂണ്‍ 6 നും ഇടയില്‍ ചന്ദ്ര ഗ്രഹാന്‍ 2020 ലോകമെമ്പാടും ദൃശ്യമാകും. 2020 ലെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം അല്ലെങ്കില്‍ ചന്ദ്ര ഗ്രഹാൺ സ്ട്രോബെറി മൂണ്‍ എക്ലിപ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പൂർണം, ഭാഗികം, പെനംബ്രൽ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നുതരത്തിലുള്ള ചന്ദ്രഗ്രഹണമാണുള്ളത്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഗ്രഹണം പെനംബ്രൽ ഒന്നായിരിക്കും, ഇത് ഒരു സാധാരണ പൂർണ്ണചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാണ്. സൂര്യനും ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും അപൂർണ്ണമായി വിന്യസിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പെനം‌ബ്രൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തെ അതിന്റെ നിഴലിന്റെ പുറം ഭാഗവുമായി നേരിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ എത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ഭൂമി തടയുന്നു, ഇത് പെനംബ്രൽ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. പെനംബ്രൽ ഭൂമിയുടെ നിഴലിന്റെ ഇരുണ്ട കാമ്പിനേക്കാൾ വളരെ മങ്ങിയതിനാൽ പെനംബ്രൽ ഗ്രഹണം സാധാരണ പൂർണ്ണചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാണ്

Women and Moon Cycles

Source:http://www.menstruation.com.au/periodpages/mooncycles.html
http://www.menstruation.com.au/periodpages/mooncycles.html

the hidden relations

Human beings are affected by the moon. Women especially are affected by the moon and their menstrual cycle is intimately linked to this celestial body.

The moon:

regulates your menstrual cycle,
can trigger ovulation and fertile times,
affects your emotions and
affects the way people behave and view the world.
Women are connected to the moon by our blood, our hormones and our souls.

The first step in claiming the gifts of our menstrual cycle is to become re-acqainted with Mother Moon. Putting aside all the scientific phenomena of the way the Moon affects the earths tides, weather, animals, fluids and moods, symbolically the Moon has a lot to teach us.

In myth the Moon is a primary female archetype travelling the great round of Birth, Maturation, Death and Rebirth each month. This is a primal fundamental cycle of the universe of which every single living thing participates.

We all are born, we grow, mature and we die .

Humans do it, animals do it, plants do it and even love affairs, business ventures and economies do it. It is only our modern culture with its focus on youth and never ending productivity that attempts to deny this basic cycle of life. Living in this culture it is easy to forget that we are fundamentally cyclic creatures.

moon-princess

Most of us have been taught to believe that being a cyclical creature is a primitive or inferior affair. We believe that we will be less productive, less useful or just plain stupid if we allow ourselves to follow the rhythm of our cycles.

However, there is much grace, flow and harmony to be achieved through living in a cyclic manner. Being able to recognise and use the most appropriate energy that is available to you at any given moment is in fact a far more efficient use of time and energy.

Just like the Moon’s journey through the phases, a woman’s menstrual cycle can also be divided up into easily understood and clearly experienced phases. These phases take on archetypal (or universally recognised) feminine energies as set out in the following image.

Each month a woman will experience changes in the way she perceives herself and her world in accordance to where she is in her menstrual cycle.

The moon’s cycle also adds another subtle tone to her monthly experience, increasing or decreasing the intensity of the energies depending upon where the two cycles overlap.

For example if a woman is ovulating with the Full Moon, this mode of cycling gives a woman the best chance of physical fertility, great for trying to conceive children, as the full moon accentuates the time of Ovulation.

When a woman bleeds with the full moon, this mode of cycling enhances inner expression, intuition and the development of the inner, spiritual life.

As women become more aware of the different phases and how they experience them, they find it much easier to recognise and use the phase they are at and will also experience a far greater acceptance of their bodies, their menstrual cycle and their feminine nature.
—————————————————————————————————
The Female Energy Cycle

The menstrual cycle is a complex affair and can be viewed from many perpectives.

Physically or biologically where the hormones produce real changes in the female body throughout the menstrual month so that women can have babies.

Lunar or moon based perspective, where the influence of the moon affects female fertility and emotional behaviour.

Spiritually where the model of archetypes encompassed in the Female Energy Cycle provides a metaphor or description of behaviour or experiences common to most women.
So far, throughout this website we have looked the way your menstrual cycle is affected by your hormones and the moon.

Just as the moon waxes and wanes throughout the month so do you. You experience different moods, desires and aspects of yourself (and being female) depending upon where you are in your menstrual cycle.

You are influenced emotionally, mentally and spiritually by an invisible energy system of personalities. I have called this invisible energy system the Female Energy Cycle.

The Female Energy Cycle contains a pattern or blueprint of feminine behaviour. And just like the lunar cycle there is a distinct order, system, ebb and flow to the way these feminine archetypes appear within the Female Energy Cycle.

Lunar eclipse on June 15,2011 during Purnima ♥

‘During Purnima, full moon, Devi is completely separate. She is Lalita then’- Sri Amritananda natha saraswathi

But this time, the moon is totally eclipsed, its a very sacred period and significant for shakthas to worship Devi, who has gone into antarragam, after separating from her consort