Today 02/08/2019 Friday

🙏🏻🌸ശുഭദിനം 🌸🙏🏻_
(ശുഭചിന്ത…)
2019 ഓഗസ്റ്റ് 02 വെള്ളി
1194 കർക്കിടകം – 17
★★★★★★★★★★★★★

എത്ര തന്നെ വലിയ ദുരന്തമായാലും അതിനെ ഗുണകരമാക്കിമാറ്റുക, കരുത്താര്‍ജ്ജിക്കുക…..!

ജീവിതത്തിലെ സാധാരണ സംഭവങ്ങളെ സ്വന്തം ലക്ഷ്യമായി കാണുന്നവനാണ് ജയപരാജയങ്ങളുള്ളത്……,

സാഹചര്യങ്ങള്‍ അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ, സാരമാക്കേണ്ട, ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയില്‍ സ്വന്തം ഗുണത്തിനായി അവയെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക…..

സാഹചര്യങ്ങള്‍ പ്രതികൂലമാകുമ്പോള്‍ അതില്‍നിന്നും കൂടുതല്‍ കരുത്ത് നേടാന്‍ ശ്രമിക്കുക…

ഇരുന്നു കരഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. ഇത് ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വന്തമായി എടുക്കേണ്ട തീരുമാനമാണ്…

Positive Thoughts

Don’t find Faults
That’s very easy & almost anybody can do it.

Find REMEDIES
That needs intelligence & very few chosen ones can do it.

Our Nature is Our Future”!!🤗

________________________________

Unclutter

Unloading Your Pressure Baggage

On a spiritual level, pressure can be defined as an external force acting on us divided by our ability to bear the force or resist it. Thus, force and resistance capacity are two variants in the equation of pressure. Everyone has different resistance capacities.Two people with different resistance capacities will experience different amounts of pressure on being subjected to the same magnitude of force.  A feeling of pressure absorbs our freedom and gives us an experience of being ruled by an external entity. There are a lot of people who hold the belief that they can experience freedom only in the absence of an external force, which is almost impossible, since there is almost some force or the other exerted on the soul by ups and downs that takes place in the role that it plays through the physical body; which includes the physical body itself; profession; family; wealth, all types of relationships, etc. Even our own personality, thoughts, feelings, emotions etc. exert pressure on us at times.    

 

Apart from the resistance capacity, the other variant in the equation of pressure is not only force but our perception of what the magnitude of the force is. This depends primarily on the beliefs that we carry. Two people will perceive the same situation in their role (as explained above) as forces of different magnitudes. While we hold the belief that life events, people and their expectations from us, are the forces that are the causes of our pressure, we will be able to do little to change the habit of being pressurized. It is we who pressurize ourself and allow the outside to pressurize us. We can either go through our life journey while experiencing feelings of being emotionally imprisoned, confused, rushed and hurried, or we can do the same with the power of faith and determination, at the same time maintaining patience and maintaining our inner emotional stability. In some cases, some of us put pressure on ourselves, because we carry the belief that a bit of pressure is good in order to achieve what we want; it provides us with positive energy and motivates us. So this is an example of perceiving a force in our life, a force which does not exist. Such kind of pressure can deceive us and give us a feeling of being beneficial in the short term but it can have harmful effects on us in the long term. Some others might not experience this pressure because they do not carry this belief at all and don’t invite this force.
………………………………….

image

MFG on Facebook (Over 30500 members from all over the world)

Join this LIVE GROUP –  http://www.facebook.com/home.php?sk=group_211290178903471&ap=1

MFG Matrimony in Facebook https://www.facebook.com/groups/473008592720253/

Some Humble Efforts by MFG:

Have disbursed @Rs.10000 to 67 poor blind people as a non-refundable self-employment assistance. Propose to cover alteast 100 people with a short time.

·         31 poor girls receiving full life sustenance aid under “Save the Girl Child” Project.

·         Maintenance Allowance of Rs.1000 per month to 154 poor elders from various parts of Kerala.

·         Maintenance Assistance of Rs.2000 per month to a boy with multiple disabilities including blindness. Also provided him with a Wheel Chair and an Audio System.

·         Provided artificial limbs to a physically challenged person. Also giving monthly allowance of Rs.2000 per month for sustenance.

·         Provided a laptop and a monetary assistance of Rs.10000 for six months to a polio affect young man who cleared his CA final in the year January, 2012.

·         With the support of Dr. Peter, Delhi, facilitated FREE heart surgery for two kids from economically disadvantaged class.

·         Provided customized Gearless Scooters to two physically challenged persons

·         Providing monthly allowance of Rs.5000 per month to a Cancer patient who also lost one of his legs to the disease.

·         Facilitated eye replacement of a 3 month old girl child from economically disadvantaged class.

·         52 underprivileged children are receiving Educational Scholarship for the last three eyars and shall continue to receive till they pass out Class XII

Maintenance allowance @Rs.3000 p.m. to 3 orphan girlsMaintenance allowance @Rs.3000 to a poor family having 5 blind people.Gift of Vision – Vision Restoration Surgeries to 50 Poor Blind Children from each district. The deserving poor children will be identified by a team chaired by the respective District Collectors. Gift of Vision, Gujarat – 150 eye operations done so far. 

·         Payments in favour of: “Millennium Charitable Trust

·           For online funds transfer – Current Account No.30829969549    State Bank of India, Thaltej Branch, Ahmedabad – 380059, Gujarat, India

(IFS Code No.sbin0011748 for NEFT online fund transfer from any bank / any branch)
Courtesy to:
gopal@mfgglobal.org

The Circle Of Influence And Worry

The Circle Of Influence And Worry

 

Make a list of the things that worry you most and decide if they are in your circle ofinfluence or worry. Think about what you can really do to have an influence on each of them in an effective way. By determining which of these two circles is the centre around which most of your time and energy revolves, you can discover a great deal about your level of positivity. Positive people focus on the things they can do something about. If necessary, they change their attitude. They are aware that perhaps they cannot change the circumstances but they can improve their inner attitude. This is what positive focusing is all about: being creative, thinking differently, being open to listening, being more understanding, more communicative and showing more solidarity.

 

Reactive people focus on the problems of the circle and on the circumstances about which they have no control. They react to the defects found in other people. From this worrying, accusations, destructive criticism, feelings of blame, a reactive language and feelings of weakness and frustration can arise. They want others or the circumstances to change first and when that happens, then they will change. Whenever they think that the problem is on the outside, this thought is the problem. The negative energy produced as a result of this approach, combined with the lack of attention to the areas in which they could do something to improve the situation, means that the area of influence decreases in size. They give power to what is external so that it dominates them. In other words they think that change must come from “outside towards the inside”; they think that something that is outside must change before they themselves change.