ഗുരുപൂർണ്ണിമ (വ്യാസ പൂർണ്ണിമ )

(05/07/2020)

ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് ഈശ്വരതുല്യമായ സ്ഥാനമാണ് കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. *ഗു* എന്നാൽ അന്ധകാരമെന്നും , *രു* എന്നാൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നവൻ എന്നുമാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ അർത്ഥം പറയുന്നത്.

അജ്ഞാനാനമാകുന്ന അന്ധകാരത്തിൽനിന്നും ജ്ഞാനമാകുന്ന പ്രകാശത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നവൻ ആണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു. ഭാരതത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളും ബുദ്ധമതക്കാരും ആചരിച്ചു വരുന്ന *ഗുരുവന്ദന* ദിനമാണ് *ഗുരു പൂർണ്ണിമ*. ഹിന്ദുക്കൾ ഈ ദിനത്തെ *വ്യാസ പൂർണ്ണിമ* എന്നാണ് പറയാറ്. ശകവർഷത്തിലെ ആഷാഢ മാസത്തിലെ പൗർണ്ണമി നാളിലാണ് ശ്രീ വേദവ്യാസന്റെ ജന്മദിനം. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഈ ദിനത്തെ *വ്യാസ പൂർണ്ണിമ* എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ദിനത്തിലാണ് ശ്രീ വ്യാസ മഹർഷി *ബ്രഹ്മസൂത്രം* രചിച്ചത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഗുരു എന്നാണ് ശ്രീ വേദവ്യാസൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. പരാശര മുനിയുടെയും സത്യവതിയുടെയും മകനായി പിറന്ന *കൃഷ്ണ ദ്വൈപായനൻ* ജന്മനാൽത്തന്നെ മഹാജ്ഞാനിയായിരുന്നു ! വേദോപനിഷത്തുക്കളിൽ ഉള്ള അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം ഇദ്ദേഹം കുഞ്ഞുനാളുകളിൽ തന്നെ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നുവത്രെ ! ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വേദജ്ഞാനം വ്യവസ്ഥാപിതമായി ലിഖിതരൂപത്തിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ മഹാവിഷ്ണു തന്നെ തന്റെ അംശാവതാരമായി രൂപമെടുത്തതാണ് വേദവ്യാസൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അത്‌ വരെ വായ്മൊഴിയായി തലമുറകൾക്ക് പകർന്നു നൽകിയിരുന്ന വേദങ്ങളെ അദ്ദേഹം നാലായി വിഭജിച്ചു. അക്കാലത്ത് വേദം എന്നത് നാലുപാദമുള്ളതും, നൂറുകണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉള്ളതും ആയിരുന്നു. ക്രോഡീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഈ വിജ്ഞാനത്തെ ഇദ്ദേഹം ക്രോഡീകരിക്കുകയും അതിനെ *ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവ്വവേദം* എന്നിങ്ങനെ നാലായി വ്യസിച്ചു ( വിഭജിച്ചു ). കൃഷ്ണദ്വൈപായനൻ ഇങ്ങിനെ വേദങ്ങളെ വ്യസിച്ചതുകൊണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം *വേദവ്യാസൻ* എന്നറിയപ്പെട്ടു. അന്നും ഇന്നും ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തേതും ലക്ഷണമൊത്തതും പുരാതനവുമായ ഇതിഹാസ കൃതിയായി *മഹാഭാരതം* നിലകൊള്ളുന്നു. ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം ശ്ലോകങ്ങൾ ഉള്ള വ്യാസമഹാഭാരതത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നും ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് !! വ്യാസ വിരചിതമായ മഹാഭാരതം എന്ന മഹാസമുദ്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ച ജ്ഞാനരത്നമാണ് *ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീത*. മഹാഭാരതത്തിലെ ഭീഷ്മ പർവ്വത്തിൽ 23 മുതൽ 40 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഉള്ള 700 ശ്ലോകങ്ങൾ ആണ് *ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീത* എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണാർജ്ജുന സംവാദരൂപത്തിൽ അവതരിക്കപ്പെട്ട ഗീത ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യർക്കും നൽകുന്ന ധർമ്മപദേശമാണ്. ധർമ്മ പ്രബോധനത്തിൽ നിന്നും തുടങ്ങി കർമ്മം, ജ്ഞാനം, സംന്യാസം എന്നിങ്ങനെ മോക്ഷം വരെ മനുഷ്യർ അനുവർത്തിക്കേണ്ട മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് വ്യാസ മഹർഷിയിലൂടെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിത്തരുന്നത്. വേദോപനിഷത്തുക്കൾ ആറ്റിക്കുറുക്കിയ ജ്ഞാനാമൃതമായ ഭഗവദ് ഗീത നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച വ്യാസ മഹർഷിയോട് മാനവകുലത്തിനുള്ള കടപ്പാട് വിസ്മരിച്ചുകൂടാ !! വ്യാസമുനി ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലം ജലപാനം പോലുമില്ലാതെ ശിവനെ തപസ്സുചെയ്തു സംപ്രീതനാക്കി നേടിയ പുത്രനാണ് *ശ്രീശുക ബ്രഹ്മർഷി*. അരണിയിൽ (അഗ്നിയിൽ ) നിന്നും പിറവിയെടുത്ത ശ്രീശുകമുനി ഉഗ്ര തേജസ്വിയായിത്തീർന്നു. ചതുരാശ്രമങ്ങളായ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്ന സാമ്പ്രദായിക രീതിയിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി അദ്ദേഹം ആദ്യമേ തന്നെ നേരിട്ട് സന്യാസ മാർഗ്ഗം സ്വീകരിച്ച തപോനിധിയായിരുന്നു. ശ്രീശുകമുനിയിലൂടെ *ശ്രീമദ് ഭാഗവതം* കേട്ടത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മാത്രമല്ല, ഇന്നും ജനകോടികൾ ഭാഗവതോപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, സായൂജ്യമടയുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ഈ ജ്ഞാനഗംഗ അനുസ്യൂതം ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.

*2020 ജൂലൈ 5 വ്യാസ പൂർണ്ണിമ ദിനത്തിൽ* നാം ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ജ്ഞാനം പകർന്നുനൽകിയ ഓരോ ഗുരുക്കന്മാരെയും സ്മരിക്കുകയും, വന്ദിക്കുകയും അവരുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസാ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യണം. നമുക്കേവർക്കും ഗുരു പരമ്പരകളുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ !!! *ഗുരുർ ബ്രഹ്‌മാ* *ഗുരുർ വിഷ്ണു:* *ഗുരുർ ദേവോ മഹേശ്വര :* *ഗുരു സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ:* *തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ !!* *സദാശിവ സമാരംഭാം ശങ്കരാചാര്യ മധ്യമാം അസ്മദ് ആചാര്യ പര്യന്തം വന്ദേ ഗുരു പരമ്പരാം* *നമോസ്തു തേ വ്യാസ വിശാലബുദ്ധേ* *ഫുല്ലാരവിന്ദായതപത്രനേത്രേ* *യേന ത്വയാ ഭാരതതൈലപൂർണ്ണ :* *പ്രജ്ജ്വാലിതോ ജ്ഞാനമയ: പ്രദീപ:* *

ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോം നമഃ*

Sri Ramakrishna paramhansa

രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസയുടെ ഗുരുക്കന്മാർ

1)ശാക്ത തന്ത്രം പുര്ണനന്ദ തീർത്ഥ നാഥനിൽ നിന്ന്
2)വീരചാർ തന്ത്ര ഗുരു യോഗേശ്വരി ഭൈരവി
3)അദ്വൈത വേദാന്തം തോട്ടപുരി
4)കൗളാചാരം (താര, കാളി, ശ്രീ )മൂന്ന് കുളവും നീലകണ്ഡ കൗളൻ
5) സൂഫിസം പീർ ഗോവിന്ദ

പ്രമുഖ ശിഷ്യർ


1)ജ്ഞാന ആനന്ദ അവധൂത
2) ഗൗരി മാതാ
3) സിദ്ധ നാഥ മഹാശയ
4)സ്വാമി വിജയ കൃഷ്ണ ഗോസ്വാമി
5)സ്വാമി ശാരദാനന്ദ ( sreeramakrishna ലീലാമൃതം )
6) സ്വാമി വിവേകാനന്ദ (തോട്ടപുരി tradition അദ്വൈത വേദാന്ത )

Guru

ഗുരു?

ഇത്രയും ഘനമുള്ള ഒരു വാക്കും പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇല്ല. ഗുരുത്വം ഇല്ലെങ്കിൽ നാമ്മെല്ലാം പിടിവിട്ട് വ്യോമ സീമകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് പറന്ന് പോകുമായിരുന്നു…. നമ്മെ നമ്മുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന അത്ഭുതകരമായ ആകർഷണ ശക്തിയാണ് ഗുരു, ശാസ്ത്രം ഗുരുത്വാകർഷണം എന്നതിനെ വിളിക്കുന്നതും ആകസ്മികമല്ല.

ഗുരുതത്വത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്നതാണ് സർവ്വതും, ഭാരതീയ തന്ത്രങ്ങൾ ഗുരു എന്നാൽ ചിദാനന്ദഘന രൂപമാണ് അഥവാ പരബ്രഹ്മം തന്നെയെന്ന് പറയുന്നു. ഗുരുവിൻ്റെ കാലിണകൾ ആണ് ശിരസ്സിൽ, മനസ്സിൻ്റെ പ്രതീകമായ മൃഗമുദ്ര രണ്ട് കൈകളിലും പിടിച്ച് മാൻ കൊമ്പു കോർക്കുന്നത് പോലെ മുട്ടിച്ച് പിടിച്ചാൽ സംഘട്ടന മുദ്രയായി ഗുരുപാദുകമായി. മാൻ കൊമ്പുകോർക്കുംമ്പോൾ അനങ്ങാൻ വയ്യാത്തവണ്ണം ഗുരുപാദുകയിൽ ചഞ്ചലചിത്തമൊടുങ്ങുന്നു… മനമൊടുങ്ങുന്നിടം പൂർണ്ണം!

ചിത്രം വടവൃക്ഷ ചുവട്ടിലെ വൃദ്ധരായ ശിഷ്യർക്ക് മൗനത്തിലുടെ സന്ദേഹ നിവൃത്തി വരുത്തുന്ന യുവാവായ ഗുരുവിൻ്റെതാണ്. മൗനം ഉയർന്ന സംവേദനമാണ്, മൗനിയായവർ മുനിമാർ മിണ്ടിയവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരെന്ന് ഈ നാട് അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. മുനി മിണ്ടാതെ പറയുന്നതെന്താണ്, ആരാണ് ഗുരു എന്ന് തന്നെയാണ്! ആരാണ് ഗുരു? മിണ്ടാത്തവൻ കേൾക്കുന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആത്മാവാണ് ഗുരു എന്ന് രമണ മഹാശയൻ!
ആത്മാവ് ബ്രഹ്മം തന്നെ എന്ന് ബ്രഹ്മസൂത്രം
ആത്മാവ് ചൈതന്യം തന്നെ എന്ന് ശിവസൂത്രം!

രഹസ്യമിതാണ് രഹസ്യങ്ങളിൽ വച്ച് പരമരഹസ്യം, ഗുരു ഒരു നശ്വര വ്യക്തിയല്ല ഒരേയൊരു ശാശ്വത സത്യമാണ്. അതുള്ളിൽ പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തിയൊടുങ്ങി ബോധമുയരും, ബോധിയുടെ ചുവടൊ, വടവൃക്ഷത്തണല്ലോ, അരുണാചലമലയോ ജ്ഞാനപ്രകാശത്തിൻ്റെ നിത്യേസ്രാേതസ്സായി തപിക്കുന്നവന് വഴിക്കാട്ടും..

ഗുരു മാത്രമാണ് ആവശ്യമെന്ന് കബീർ, ഗുരു ആവശ്യമേയില്ലെന്ന് ജിദ്ദു, ഗുരു ആവശ്യമിലെന്ന് പറയാൻ തന്നെ ഒരു ഗുരു ആവശ്യമെന്ന് ഓഷോ.

ഗുരുവാണ് ഉപായം എന്നാൽ ഗുരുവാണ് ബന്ധനവും. ചിറകിനടിയിൽ തള്ള കുഞ്ഞിനെ പോറ്റുന്നതും പ്രായെമെത്തുമ്പോൾ കൊത്തിയകറ്റുന്നതും ഒരേ ഗുരുകൃപ കൊണ്ട് തന്നെയെന്ന് ആത്മവിദ്യയുപദേശിക്കുന്നു. ശിഷ്യനെ വളർത്താത്ത ‘ഗുരു’ ബന്ധനമാണ്! ജ്ഞാന ജ്യോതിസ്സുള്ളിൽ നിറയ്ക്കുന്നതോ സദാശിവൻ തന്നെയായ ഉപായമാണ് വിടുതലിനുള്ള ഒരേ ഒരുപായം.

പരയിൽ നിന്ന് കെട്ടിയ അമ്പ ആര്യമാണ് അതാണ് പാരമ്പര്യം. സൂഫികൾക്കത് തൻ്റെ മുർഷിദ് (ഗുരു) വരെയെത്തി നിൽക്കുന്ന സിൽസിലയാണ് ചങ്ങലയുടെ ഇങ്ങേ അറ്റം. ഇവിടെ പിടിചൊന്ന് കുലുക്കിയാൽ പരമാത്മാവിൽ വരെ ചെന്ന് മുട്ടും അതിൻ്റെ അലകൾ.. സ്വഗുരു, പരമഗുരു, പരമേഷ്ഠി ഗുരു അങ്ങനെ പരാത്പരവും പരവും പരാതീതവും കടന്ന് അനന്തമായ ഗുരുതത്വം….

സ്വഗുരുനാഥൻ കാവലാണ്, അതിനാലാണ് നാഥനും നാഥയും ആവുന്നത്.. പിച്ച വെക്കുമ്പോൾ അമ്മ കാവലാണ്, വീഴാതിരിക്കാൻ, വീണാൽ താങ്ങാൻ, പിച്ച പിച്ച എന്ന് പറയാൻ….. പിച്ചവെക്കാൻ പഠിച്ചത് കുഞ്ഞാണ് കാരണം അതു ആരാലും പഠിപ്പിക്കാവുന്നതല്ല…..
നടന്നു തുടങ്ങിയാൽ പിറകിൽ ചെന്ന് ബന്ധിക്കാതെ പിടിച്ചു നിർത്താതെ കനിവാർന്ന ഹൃദയത്താൽ കൃപ ചൊരിയുന്നവളെ, അവളെ മാത്രം ഏറ്റവും ആദരവോടെ നാം വിളിച്ചു ‘ഗുരുനാഥ’

ഗുരുർബന്ധ:
ഗുരുരുപായ….
കടപ്പാട് : രാമാനന്ദ്

ചന്ദ്രഗ്രഹണം 2020

ഇന്ന് രാത്രിയോടെ ഈ വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിനാണ് ലോകം സാക്ഷിയാകുന്നത്. അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമല്ലെങ്കിൽ ഇതു കേരളത്തിലും കാണാം.

രാത്രി 11.15 മുതൽ പുലർച്ചെ 2.34 വരെയാണു ഗ്രഹണസമയം. ചന്ദ്രൻ ഭാഗികമായി നിഴൽ മൂടിയ ഗ്രഹണമാണ് കാണാനാകുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്നത്തെ ഗ്രഹണത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്.

ഭൂമിയുടെ നിഴൽ ചന്ദ്രനിൽ പതിച്ചാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുക. പൗർണമി (വെളുത്തവാവ്) ദിനങ്ങളിലാണ് ഇതു സംഭവിക്കുന്നത്.

12.54നാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം പൂർണതയിലെത്തുന്നത്. ഈ സമയം നോക്കിയാൽ ആകാശത്ത് സ്ട്രോബെറി മൂണിനെ കാണാം.

ഏഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലും ചന്ദ്രഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകും. ഭൂമിയുടെ നിഴല്‍ സൂര്യപ്രകാശത്തെ തടയുമ്പോഴാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം അല്ലെങ്കില്‍ ചന്ദ്ര ഗ്രഹാന്‍ സംഭവിക്കുന്നത്. ജൂണ്‍ 5 നും ജൂണ്‍ 6 നും ഇടയില്‍ ചന്ദ്ര ഗ്രഹാന്‍ 2020 ലോകമെമ്പാടും ദൃശ്യമാകും. 2020 ലെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം അല്ലെങ്കില്‍ ചന്ദ്ര ഗ്രഹാൺ സ്ട്രോബെറി മൂണ്‍ എക്ലിപ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പൂർണം, ഭാഗികം, പെനംബ്രൽ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നുതരത്തിലുള്ള ചന്ദ്രഗ്രഹണമാണുള്ളത്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഗ്രഹണം പെനംബ്രൽ ഒന്നായിരിക്കും, ഇത് ഒരു സാധാരണ പൂർണ്ണചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാണ്. സൂര്യനും ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും അപൂർണ്ണമായി വിന്യസിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പെനം‌ബ്രൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തെ അതിന്റെ നിഴലിന്റെ പുറം ഭാഗവുമായി നേരിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ എത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ഭൂമി തടയുന്നു, ഇത് പെനംബ്രൽ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. പെനംബ്രൽ ഭൂമിയുടെ നിഴലിന്റെ ഇരുണ്ട കാമ്പിനേക്കാൾ വളരെ മങ്ങിയതിനാൽ പെനംബ്രൽ ഗ്രഹണം സാധാരണ പൂർണ്ണചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാണ്

Pournami poornima Dates 2015

image

05th January 2015 – Monday – Paush Pournami
03rd February 2015 – Tuesday – Magha Pournami
05th March 2015 – Thursday – Phalguna Pournami
04th April 2015 – Saturday – Chaitra Pournami
04th May 2015 – Monday – Vaishakha Pournami
02nd June 2015 – Tuesday – Jyaishta Pournami
02nd July 2015 – Thursday – Ashadha Pournami
31st July 2015 – Friday – Ashadha Pournami
29th August 2015 – Saturday – Shravana Pournami
28th September 2015 – Monday – Bhadrapada Pournami
27th October 2015 – Tuesday – Ashwin Pournami
25th November 2015 – Wednesday – Kartik Pournami
25th December 2015 – Friday – Margashirsha Pournami