Cosmic Energy & Cosmic Divine Power

കോസ്മിക് എനർജിയെപ്പറ്റി തീർച്ചയായും സയന്റിഫിക്കായി തന്നെ പറയാം.

ലാർജ് ഹാഡ്രോൺ കൊലൈഡറിലെ പരീക്ഷണത്തിൽ Higs Boson കണ്ടെത്തിയത് പോലെ തന്നെ ഒരു Higs Field ഉം ഉണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പക്ഷം.

ആദ്യത്തേത് പാർട്ടി ക്കിളും രണ്ടാമത്തേത് എനർജിയുമാണെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ പരീക്ഷണത്തിൽ മോഡേൺ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് cosmicenergy.

പ്രപഞ്ചോല്പത്തിയെപ്പറ്റി ഏറ്റവും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടTheory Bing Bang ആണ് മഹാവിസ്ഫോടനമുണ്ടായത് അപരിമിതമായ ഊർജ്ജത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണെന്നാണ്.

എന്നു പറഞ്ഞാൽ ശൂന്യതയിൽ നിന്നും. മാ റ്ററും എനർജിയും ഒരേ പോലെ ഉണ്ടാകുകയാണുണ്ടായത്. ഈ ഊർജ്ജമാണ് പ്രപഞ്ചമാകെ നിരന്തരം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.ഈ ഊർജ്ജത്തിന് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ലാ എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും.

സോളാർ സിസ്റ്റം ഒന്നടങ്കം മണിക്കൂറിൽ 828000km വേഗത്തിൽ ഗാലാക്ടിക് സെന്ററിനെ വലം വെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ്‌ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്.

എന്നാൽ ഈ ചലനം നാമറിയുന്നില്ല. ബസിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ബസ് മാത്രമല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നത് നാമും സഞ്ചരിക്കുകയാണ്.

ഈ ചലനത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു പങ്കുമില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ.

ഗാ ലാ ക്ടിക് സെന്ററിന് സൗരയൂഥ പോലെയുള്ള അനേകം സൗരയൂഥങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ ഒരു കൊച്ച് ഗ്രഹമായ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഈ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും ഇതിനും അപ്പുറമുള്ള മഹാശക്തിയാണ് പ്രപഞ്ചശക്തി: അതിന് തീർച്ചയായും നമ്മിലും സകല ചരാചരങ്ങളിലും സ്വാധീനശക്തിയുണ്ട്:

അതില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുടൻ ആനയെ കാണുന്നത് പോലെ എന്നത് പോലെ ശരിയായ ശാസ്ത്ര ബോധമില്ല എന്ന് ധരിക്കേണ്ടി വരും.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ എവലൂഷൻ തിയറിയെ ശക്തിയുക്തം എതിർക്കുന്ന ഒരു പറ്റം ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട്. അവരുടെ വാദത്തിൽ ഫോസ്സിൽ Study ൽ ഒരു സങ്കര സ്പീഷിസിനെ ഇത് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്.

ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റിൽ പോലും വിട്ട പോകുന്ന ഒരു കണ്ണി ഉണ്ടെന്നാണ് അവസാന കണ്ടെത്തൽ .

ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു ഭൗതിക സാഹചര്യം ഉണ്ട്.ആ ഭൗതിക സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി ഇന്ന് സൂര്യനിൽ നിന്നും മറ്റു് ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നിശ്ചിതമായ അകലത്തിൽ നില്ക്കുന്നു എന്നതാണ്.

അതുകൊണ്ടാണ് മതിയായ ചൂട് ജലം വായു മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ ഒര് നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ ജീവനുല്ഭവിക്കുന്നതിന് കാരണമായ തരത്തിൽ ഒത്തൊരു ച്ച് വന്നത്.

ഇത് ഭൗതിക സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ഭൂമിയെ ജീവനുത്ഭവിക്കത്തക്ക തരത്തിൽ നിശ്ചിത ഓർബിറ്റിൽ നിർത്തിയ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അതാണ് ആത്മശക്തി അഥവാ പ്രപഞ്ചശക്തി: ഈശക്തിക്ക് നമ്മിൽ ഒരു സ്വാധീനവുമില്ലേ?

Tai Chi

image

തായ്ചി മൂവിങ്ങ് മെഡിറ്റേഷൻ ആണ്.. സമുദ്രത്തിന്റെ തിരമാലപോലെ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നെന്ന പോലെ ഒഴുകുന്ന ചലനങ്ങൾ.. പ്രകൃതിയ്ക്  ഒരു  താളവും സംഗീതവും ചലനവുമുണ്ട്.. തായ്ചി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരം മനസ്സും പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചലനത്തിനനുസരിച്ച് അല്ല.. പ്രകൃതിയുടെ സംഗീതത്തെ അറിഞ്ഞ് അതിന്റെ താളത്തിനൊത്ത് നാം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് തായ്ചിയിലൂടെ  ചെയ്യുന്നത്.. പ്രകൃതിയുടെ ശ്വാസഗതിയെ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നാം ലയിക്കുക..പ്രകൃതിയുടെ ശ്വാസഗതിക്കൊത്ത് നാം സഞ്ചരിക്കുക.. ഒരു കാറ്റുവരുമ്പോൾ കടൽത്തീരത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ  കാട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ ശ്വാസത്തെ അറിഞ്ഞ് പ്രകൃതിയുടെ സംഗീതത്തിലൂടെ നമുക്ക് ശരീരം ചലിപ്പിക്കാനാകണം.. പ്രകൃതിയ്ക് വിരുദ്ധമായി പോകാതെ പ്രകൃതിയിൽ ലയിച്ച്  പ്രകൃതിയായി മാറാനാകണം..അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് മറ്റ് മാര്ഷൽ ഫോമുകളെ അപേക്ഷിച്ച് തായ്ചി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാത്തത്. വായുവിന്റെ ചലനവ്യതിയാനം അല്ലെ ഗതിയെ മനസ്സിലാക്കാനാകുന്ന മറ്റൊരു ഫോം ഇതുപോലെ ഉണ്ടോയെന്ന് സംശയം.  വിരുദ്ധദിശകളിലേക്ക് ഒരെ സമയം ശരീരം ചലിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ കയ്യും കാലും കണ്ണും ഒരെ സമയം കോര്ഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നതിനാൽ സാമാന്യത്തിലധികം കോണ്സന്ട്രേഷൻ സ്വയം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന ഗുണവുമുണ്ട് ..  എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു മനസ്സിനെ ശൂന്യമാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാക്കുക അതാണ് തായ്ചിയുടെ വിജയം. എനര്ജി എന്നത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതല്ല കാരണം പ്രകൃതി എന്നത് നമ്മിൽ തന്നെയുണ്ട്.. ആകെ വേണ്ടത് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക.. പ്രകൃതിയെന്തെന്ന് അനുഭവിത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന   ഇത്രയധികം ശരീരത്തിന് എനര്ജി തരുന്ന മറ്റൊരു ഫോമുണ്ടോ എന്ന് സംശയം.. ഒരു പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതത്തില് ഇത്രയധികം സ്വാധീനിച്ച മറ്റൊന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയം..

By Krishna Kumar in FB
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=796281840471330&id=100002685646723

Unclutter

Unloading Your Pressure Baggage

On a spiritual level, pressure can be defined as an external force acting on us divided by our ability to bear the force or resist it. Thus, force and resistance capacity are two variants in the equation of pressure. Everyone has different resistance capacities.Two people with different resistance capacities will experience different amounts of pressure on being subjected to the same magnitude of force.  A feeling of pressure absorbs our freedom and gives us an experience of being ruled by an external entity. There are a lot of people who hold the belief that they can experience freedom only in the absence of an external force, which is almost impossible, since there is almost some force or the other exerted on the soul by ups and downs that takes place in the role that it plays through the physical body; which includes the physical body itself; profession; family; wealth, all types of relationships, etc. Even our own personality, thoughts, feelings, emotions etc. exert pressure on us at times.    

 

Apart from the resistance capacity, the other variant in the equation of pressure is not only force but our perception of what the magnitude of the force is. This depends primarily on the beliefs that we carry. Two people will perceive the same situation in their role (as explained above) as forces of different magnitudes. While we hold the belief that life events, people and their expectations from us, are the forces that are the causes of our pressure, we will be able to do little to change the habit of being pressurized. It is we who pressurize ourself and allow the outside to pressurize us. We can either go through our life journey while experiencing feelings of being emotionally imprisoned, confused, rushed and hurried, or we can do the same with the power of faith and determination, at the same time maintaining patience and maintaining our inner emotional stability. In some cases, some of us put pressure on ourselves, because we carry the belief that a bit of pressure is good in order to achieve what we want; it provides us with positive energy and motivates us. So this is an example of perceiving a force in our life, a force which does not exist. Such kind of pressure can deceive us and give us a feeling of being beneficial in the short term but it can have harmful effects on us in the long term. Some others might not experience this pressure because they do not carry this belief at all and don’t invite this force.
………………………………….

image

MFG on Facebook (Over 30500 members from all over the world)

Join this LIVE GROUP –  http://www.facebook.com/home.php?sk=group_211290178903471&ap=1

MFG Matrimony in Facebook https://www.facebook.com/groups/473008592720253/

Some Humble Efforts by MFG:

Have disbursed @Rs.10000 to 67 poor blind people as a non-refundable self-employment assistance. Propose to cover alteast 100 people with a short time.

·         31 poor girls receiving full life sustenance aid under “Save the Girl Child” Project.

·         Maintenance Allowance of Rs.1000 per month to 154 poor elders from various parts of Kerala.

·         Maintenance Assistance of Rs.2000 per month to a boy with multiple disabilities including blindness. Also provided him with a Wheel Chair and an Audio System.

·         Provided artificial limbs to a physically challenged person. Also giving monthly allowance of Rs.2000 per month for sustenance.

·         Provided a laptop and a monetary assistance of Rs.10000 for six months to a polio affect young man who cleared his CA final in the year January, 2012.

·         With the support of Dr. Peter, Delhi, facilitated FREE heart surgery for two kids from economically disadvantaged class.

·         Provided customized Gearless Scooters to two physically challenged persons

·         Providing monthly allowance of Rs.5000 per month to a Cancer patient who also lost one of his legs to the disease.

·         Facilitated eye replacement of a 3 month old girl child from economically disadvantaged class.

·         52 underprivileged children are receiving Educational Scholarship for the last three eyars and shall continue to receive till they pass out Class XII

Maintenance allowance @Rs.3000 p.m. to 3 orphan girlsMaintenance allowance @Rs.3000 to a poor family having 5 blind people.Gift of Vision – Vision Restoration Surgeries to 50 Poor Blind Children from each district. The deserving poor children will be identified by a team chaired by the respective District Collectors. Gift of Vision, Gujarat – 150 eye operations done so far. 

·         Payments in favour of: “Millennium Charitable Trust

·           For online funds transfer – Current Account No.30829969549    State Bank of India, Thaltej Branch, Ahmedabad – 380059, Gujarat, India

(IFS Code No.sbin0011748 for NEFT online fund transfer from any bank / any branch)
Courtesy to:
gopal@mfgglobal.org

The Energy Of Faith

Courtesy of Article Content :-
gopal@mfgglobal.org

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
What we believe becomes reality. It has been said that faith can move mountains.

image

The highest mountains are our negative thoughts, feelings and ideas, which block our capacity to rise beyond our limits.

 

Faith is the energy of understanding that enables us to realize anything is possible even if it is not visible in front of our eyes.

 

image

The success that comes from faith is closely linked with ‘letting go’. It is only when we let go of what we are used to, or what we have learnt to depend on, that new perceptions and new possibilities will present themselves to us.

 

All that is needed are a few basic facts and then we can take action. When we drive a car, do we insist on knowing how the engine works in detail before driving it? Do we know the mechanical details of a lift before we use it? Most people are only aware of the basic functions and this is all they need to carry out the action. However, they do have the faith that the car has been correctly constructed to do its job safely and that by pressing a few buttons the lift will raise them to wherever it is they want to go. In the modern life-style, there is a tendency to over-think, to want to control and direct every outcome, but such a life lacks spontaneity and simplicity.

image

 

Although we do need a framework, it must be flexible enough to allow space for the unexpected, the unpredictable and the great surprise. Such a space is the window through which the light of innovation can enter. When life is over-planned, we become cemented in, unable to grow, or flow, into new horizons. Faith allows us to realize that optimum results can happen without always having to structure or plan. Such faith is the basis for new vision and allows us to reach beyond our limits; because we believe we are more than what meets the eye. Such faith is the inspirational energy of every pioneer in whatever field.
°°°°°′°°°°°°°°°°°°°°°°′°°°°°°′°′°°°°′°′°

Natural Disasters and Electricity

KSEB Nileshwaram
KSEB Nileshwaram

2013-03-05 15.45.19
*************************************************
Man Power over Machine Support
Man Power over Machine Support

2013-04-27 12.43.41
**************************************************
Electric Power carrier poles toppled down
Electric Power carrier poles toppled down

2013-04-28 15.46.53
Nileshwaram or Nileshwar (Malayalam: നീലേശ്വരം) is a municipality and a town in Kasaragod District of Kerala state, South India. Also spell it as Nileswaram. It is one of the three municipalities of Kasaragod district, the other two being Kasaragod and Kanhangad. Nileshwar is the third major town in kasargod district. Nileshwar is the cultural capital town of kasargod district. Nileshwaram lies between two rivers, Nileshwaram puzha and Karyangodu puzha. To the west is the Arabian Sea.

Tweet from Anupam Kher (@AnupamPkher)

“Knowledge is power, but enthusiasm pulls the switch.”:)

https://twitter.com/AnupamPkher/status/368946153938632704

Shared via Plume
http://bit.ly/GetPlume

Posted from WordPress for Android

Thought Power – Mind Power

“All that we are is the result of what we have thought. The mind is everything. What we think we become.

image

image

Posted from WordPress for Android