വിദ്യയേകണേ Prayer

“വിദ്യയേകണേ വിജയമേകണേ വിശ്വദർശനമേകണേ വിനയമേകണേ സഹനമേകണേ വിശ്വദാസനായ് തീർക്കണേ അച്ഛനമ്മ ഗുരുവൃന്ദത്തേയും നിത്യം പൂജിക്കാൻ കഴിയണേ സഹജരോടും ചരാചരത്തോടും കരുണയുള്ളിൽ നിറയണേ സത്യമോതുവാൻ ശക്തിയേകണേ സജ്ജനങ്ങൾ കൂട്ടാകണേ സുഖദു:ഖങ്ങളെ സമമായ് കാണുവാൻ സകലേശാ എന്നിൽ കനിയണേ നിത്യവും തവനാമപുഷ്പങ്ങൾ എന്‍റെ നാവിൽ വിരിയണേ മാനസത്തിൻ ശ്രീകോവിലിൽ ദേവാ പൂജാബിംബമായ് തീരണേ നൊന്തു പ്രാർത്ഥിക്കും നേരമെപ്പോഴും നെഞ്ചിൽ സാന്ത്വനമേകണേ അക്ഷയാമൃത വാരിധിയെന്നിൽ അറിവായെന്നും വിളങ്ങണേ വിദ്യയേകണേ വിജയമേകണേ വിശ്വദർശനമേകണേ വിനയമേകണേ സഹനമേകണേ വിശ്വദാസനായ് തീർക്കണേ”☘

RENJITH C K 🔯२ंजीतं☯ – WA courtesy

Krishna Arrives this week

image
Arrival of Divinity

Krishna Arrives this week.

The long awaited arrival
Let there be splendour all around
Let skies shower drops of nectar
Let new lotus of awarenes flower out ….
Let an era be named with his good  karma .
Let there be Light ….

Posted from WordPress for Android

Shri Guru Granth Sahib

The Guru Granth Sahib, or Adi Granth, is the religious text of Sikhism. It is a voluminous text of 1430 Angs, compiled and composed during the period of Sikh gurus, from 1469 to 1708. It is a collection of hymns (shabda) or baani describing the qualities of God and why one should meditate on God’s name. Guru Gobind Singh (1666–1708), the tenth guru, affirmed the sacred text Adi Granth as his successor, elevating it to Guru Granth Sahib. The text remains the holy scripture of the Sikhs, regarded as the teachings of the Ten Gurus. The role of Adi Granth, as a source or guide of prayer, is pivotal in worship in Sikhism
Sri_Guru_Granth_Sahib_Ji
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
http://www.sikhs.org/english/frame.html

Islamic Ramadan Prayer Shedules

Prayer Schedule July / 2012

Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
25 Wed 4:50 6:05 12:25 3:46 6:44 8:00
26 Thu 4:50 6:05 12:25 3:46 6:44 8:00
27 Fri 4:50 6:05 12:25 3:45 6:44 8:00
28 Sat 4:51 6:05 12:25 3:44 6:44 7:59
29 Sun 4:51 6:05 12:25 3:44 6:44 7:59
30 Mon 4:52 6:06 12:25 3:43 6:43 7:58
31 Tue 4:52 6:06 12:25 3:43 6:43 7:58

Prayer Shedules at Kannur


Prayer Schedule July / 2012
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
25 Wed 4:59 6:14 12:36 3:56 6:56 8:12
26 Thu 4:59 6:14 12:36 3:56 6:56 8:12
27 Fri 4:59 6:14 12:36 3:55 6:56 8:12
28 Sat 5:00 6:14 12:36 3:54 6:56 8:11
29 Sun 5:00 6:15 12:36 3:54 6:55 8:11
30 Mon 5:01 6:15 12:35 3:53 6:55 8:10
31 Tue 5:01 6:15 12:35 3:53 6:55 8:10