Quotes സ്വാമി നിർമലാനന്ദഗിരിസ്വാമി നിർമലാനന്ദഗിരി

സ്വാമി നിർമലാനന്ദഗിരി പറഞ്ഞ് കേട്ടതാണ്…

ശീതീകരിച്ച മുറികളും മൃദുലമായ വിരിപ്പുകളുമൊക്കെയുണ്ടായിട്ടും അവയില്‍ തിരിഞ്ഞുമറിഞ്ഞ് സമയം തള്ളിനീക്കുന്ന ഒരാളുടെ മാനസികസംഘര്‍ഷം വിവരണാതീതമാണ്..!

നേരെ മറിച്ച് സ്വന്തമായി ഒരു കിടപ്പാടവുമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ കടയടച്ച് ഷട്ടറിട്ട ശേഷം ചാക്കും പേപ്പറും വിരിച്ച് കിടന്ന് മിനുട്ടുകള്‍ക്കകം കൂര്‍ക്കംവലിച്ചുറങ്ങുന്ന മറ്റൊരു ജനവിഭാഗത്തെയും നമുക്ക് ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ചാല്‍ കാണാന്‍കഴിയും. കൊതുകുകളുടെ ദംശനവും, ചുമരുകളുടെ അഭാവവും ഒന്നും അയാള്‍ക്ക് തടസ്സമാവുന്നില്ല. ശീതീകരിച്ച മുറികളും പട്ടുമെത്തയുമൊന്നും അയാള്‍ക്കാവശ്യവുമില്ല…💐💐💐

ഭൌതികതയല്ല സമാധാനത്തിന്റെ ഹേതുവെന്ന് ഇതെല്ലാം നമ്മോട് നിശബ്ദം പറയുന്നുണ്ട്.

Zen Quotes by Lao Tzu

“The journey of a thousand miles must begin with a single step.” – (Zen Quotes by Lao Tzu)

image

This Motivational lines are quoted by every one for inspiration . Moreover this Quote has became a proverb .

Lao Tzu – the creator highlighted the need to take and implement decisions at right time.

Planning & Planning and never implementing takes one no where.

Posted from WordPress for Android

Strength Power Shakthi

image
Strength Power Shakthi

image

image

Strength Power Shakthi Swami Vivekaananda always preached to stimulate the inner power latent within each soul. In this age of cacophony and pandemonium, most relevant and motivating are his valuable sayings. Remember the rich legacy we have, and put in full devotion to develop ourselves.

Inspiring Quote-Hope Quotes-Life Quotes-Great Quotes George Eliot

http://en.wikipedia.org/wiki/George_Eliot

“It’s never too late to become the person you might have been.” – George Elliot

Hope Quotes & Life

Hope Quotes & Life
“Where there is hope, there is life, where there is life, there is possibility. And where there is possibility, change can occur.” — Jesse Jackson
“Keep hope alive!” — Jesse Jackson
“Hope is a song in a weary heart.” — Pauli Murray
“Our lives, hopes, and dreams depend on our ability to be heard.” — James Bernard
“Hope is the dream of the waking man.” — Aristotle
“The miserable have no other medicine. But only hope.” — Wiliam Shakespeare
“Hope: disappointment deferred.” — Anonymous
“Second marriage: The triumph of hope over experience.” — Samuel Johnson
“Where there is life, there is hope.” — The Talmud
“We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope.” — Dr. Martin Luther King, Jr.
“Hope is the belief, more or less strong, that joy will come.” — Syndney Smith
“Hope is not the conviction that something will turn out well but the certainty that something makes sense, regardless of how it turns out.” — Vaclav Havel
“When hope is not pinned wriggling onto a shiny image or expectation, it sometimes floats forth and opens.” — Anne Lamott
“Hope is patience with the lamp lit.” — Tertullian
“In times of trouble avert not thy face from hope, for the soft marrow abideth in the hard bone.” — Hafiz
“Hope is a light diet, but very stimulating.” — Honore de Balzac
“Everything that is done in the world is done by hope.” — Martin Luther
“It is, above all, by the imagination that we achieve perception and compassion and hope.” — Ursula K. Le Guin
“Hope is the positive mode of awaiting the future.” — Emil Brunner
“We should not let our fears hold us back from pursuing our hopes.” — John F. Kennedy
“Between Hope and Fear, Love makes her home.” — Ramon Lully
“Just as despair can come to one only from other human beings, hope, too, can be given to one only by other human beings.” — Elie Wiesel
“True hope is swift and flies with swallow’s wings; Kings it makes Gods, and meaner creatures Kings.” — William Shakespeare
“If you feel positive, you have a sense of hope. If you have hope, you can have courage.” — Kathrine Switzer
“Hope is like a road in the country; there never was a road, but when many people walk on it, the road comes into existence.” — Lin Yutang

Hope Quotes From Barack Obama

Hope Quotes From Barack Obama
“We’ve been warned against offering the people of this nation false hope. But in the unlikely story that is America, there has never been anything false abouthope.”
“Hope is what led a band of colonists to rise up against an empire; what led the greatest of generations to free a continent and heal a nation; what led young women and young men to sit at lunch counters and brave fire hoses and march through Selma and Montgomery for freedom’s cause. Hope is what led me here today — with a father from Kenya, a mother from Kansas; and a story that could only happen in the United States of America. Hope is the bedrock of this nation; the belief that our destiny will not be written for us, but by us; by all those men and women who are not content to settle for the world as it is; who have courage to remake the world as it should be.”
“America is a land of big dreamers and big hopes. It is this hope that has sustained us through revolution and civil war, depression and world war, a struggle for civil and social rights and the brink of nuclear crises. And it is because our dreamers dreamed that we have emerged from each challenge more united, more prosperous, and more admired than before.”
“The best way to not feel hopeless is to get up and do something. Don’t wait for good things to happen to you. If you go out and make some good things happen, you will fill the world with hope, you will fill yourself with hope.”
“While we breathe, we will hope.”

When we change, the world changes.


from Gopal Nair gopalnairahmedabad@gmail.com
reply-to malayali_friends+owners@googlegroups.com
to Malayali Friends <Malayali_Friends@googlegroups.com>
date Wed, Apr 4, 2012 at 8:44 AM
subject Thought For The Day – When we change, the world changes
mailing list <malayali_friends.googlegroups.com>

Referring to the last few days’ messages, when we see and realize the significance of this current Age, the fifth Age or the Confluence Age (‘Sangamyugam’), we also find greater clarity in our life’s purpose. It becomes obvious that the world will not become a better place through more resistance or conflict; this only adds to the sum of fear and anger in the world. To fight for peace is a false belief which has taken over the human mind. To think that peace comes from conflict, or that conflict is necessary to achieve peace, is to think right comes from wrong. Deep change is an incognito process (process which cannot be seen) within individual souls. Through meditation or ‘yoga’ (union), we awaken and restore our true, peaceful selves; we absorb the light of truth and love from the Supreme and we are spiritually empowered. This we can then share with others. As we radiate our spiritual energy and reflect the light of God into the world in gentle and humble ways, the effects of our self-change reach out to other souls as an invitation to do the same.

The nagging questions which must enter most minds at least once in a lifetime (such as ”Why me?”, “Why here?” and “Why now?”) are answered – our highest purpose is to help others know themselves as they truly are i.e. souls and to help in reconnecting them to the Supreme. This is why simply sitting in meditation, generating and radiating vibrations which are peaceful and loving, can help to heal others and the world itself. That is our primary responsibility at the Confluence Age. When we take up this responsibility we assist the Supreme in his task at the Confluence Age, i.e. bringing about the Golden Age.

We all must learn the art of adjusting with the changing times; for a happy life.

Path is Always filled with Divine Radiance !