Tag Archives: Sri

Janani-nava-ratna-manjari – മാധുര്യം,ജനനീനവരത്നമഞ്ജരീ

http://scienceoflife.in/index.php/workse/scienceoflife/part2bhakthi?showall=&start=4 ഗുരുദേവകൃതികളില്‍ അതിപ്രശസ്തമായ “ജനനീനവരത്നമഞ്ജരീ” എന്ന സ്തോത്രകൃതി. അഖണ്ഡാനുഭൂതിയിലെഴും തണ്ടാരില്‍ വീണു മധുവുണ്ടാരമിക്കുമൊരു വണ്ടാണു സൂരി സുകൃതി…കാലാദിയായ മൃദുനൂലാലെ നെയ്യുമൊരു ലീലാപടം ഭവതി മെയ്മേലാകെ മൂടും ഈ വരികളൊക്കെ വെറും കവിതയല്ല. കവിതകള്‍ക്കപ്പുറത്തേയ്ക്ക് കണ്ണുകളെ എയ്തു വിടുന്ന വിക്ഷേപണികളാണ്.” മലയാളത്തിലെ ഭക്തിസാഹിത്യത്തിനും, ശ്രീനാരായണീയസാഹിത്യത്തിനും ഒരു മുതല്‍ക്കൂട്ടാണീ ഗ്രന്ഥമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല.. http://www.malayalamebooks.org/2009/12/janani-navaratna-manjari-of-sri-narayana-guru-malayalam/ https://archive.org/details/janani-navaratna-manjari_201803

Rate this:

Posted in Witnessing from in and Out | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Adukkathaayar Illam Manthra Shaala

Adukkathaayar Illam Manthra Shaala Nileshwar, Kerala 671314 094954 16839 https://goo.gl/maps/EV9YRjZmt7B2 Guruthy , Theyyam & Kaliyaattam in a serene atmosphere of Shree Chakra Navaavarana Pooja ഗുരുതി , തെയ്യം & കളിയാട്ടം https://renjiveda.wordpress.com/2018/05/19/adukkathaayar-illam-manthra-shaala/ 20-05-18 , 21.19 pm Theyyam, far from being an art … Continue reading

Rate this:

Posted in Current News, Diary Renji, Edit, India News, Indology, Kerala, motivation, Places of Interest, Popular, Religion, Returning to Source - Meditation, Science Beyond, Success, Tantra, Witnessing from in and Out, Yoga | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Dashavathara Temple

നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? വെറും 6 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ദശാവതാര പ്രതിഷ്ടയുള്ള 10 ക്ഷേത്രങ്ങൾ ,അതും കേരളത്തിൽ തന്നെ. വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടല്ലേ, പക്ഷെ ഇത് സത്യം തന്നെ. വായിക്കൂ….. ദശാവതാര കഥകൾ പറഞ്ഞും കേട്ടും മതിവരാത്തവരായ് ആരുമുണ്ടാവില്ല, എന്നാൽ ദശാവതാര ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം ഒരു ദേശത്ത് വെറും 6 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ എന്നത് ആശ്ചര്യവും അതിലുപരി അറിവുമായിരിക്കും. കോഴിക്കോട് … Continue reading

Rate this:

Posted in Alert, Altruism, Ayurveda, Charity, Cosmology, Current News, Diary Renji, Edit, Education, From Galaxy, General Info, India News, Indology, Kerala, Malayalam, motivation, Philosophy, Places of Interest, Popular, Positive Thoughts, Religion, Returning to Source - Meditation, Reviews, Science Beyond, Success, Tantra, Travel & Tourist, Uncategorized, Witnessing from in and Out | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Dashavathara Temple

നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? വെറും 6 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ദശാവതാര പ്രതിഷ്ടയുള്ള 10 ക്ഷേത്രങ്ങൾ ,അതും കേരളത്തിൽ തന്നെ. വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടല്ലേ, പക്ഷെ ഇത് സത്യം തന്നെ. വായിക്കൂ….. ദശാവതാര കഥകൾ പറഞ്ഞും കേട്ടും മതിവരാത്തവരായ് ആരുമുണ്ടാവില്ല, എന്നാൽ ദശാവതാര ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം ഒരു ദേശത്ത് വെറും 6 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ എന്നത് ആശ്ചര്യവും അതിലുപരി അറിവുമായിരിക്കും. കോഴിക്കോട് … Continue reading

Rate this:

Posted in Alert, Altruism, Ayurveda, Charity, Cosmology, Current News, Diary Renji, Edit, Education, From Galaxy, General Info, India News, Indology, Kerala, Malayalam, motivation, Philosophy, Places of Interest, Popular, Positive Thoughts, Religion, Returning to Source - Meditation, Reviews, Science Beyond, Success, Tantra, Travel & Tourist, Uncategorized, Witnessing from in and Out | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Dashavathara Temple

നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? വെറും 6 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ദശാവതാര പ്രതിഷ്ടയുള്ള 10 ക്ഷേത്രങ്ങൾ ,അതും കേരളത്തിൽ തന്നെ. വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടല്ലേ, പക്ഷെ ഇത് സത്യം തന്നെ. വായിക്കൂ….. ദശാവതാര കഥകൾ പറഞ്ഞും കേട്ടും മതിവരാത്തവരായ് ആരുമുണ്ടാവില്ല, എന്നാൽ ദശാവതാര ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം ഒരു ദേശത്ത് വെറും 6 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ എന്നത് ആശ്ചര്യവും അതിലുപരി അറിവുമായിരിക്കും. കോഴിക്കോട് … Continue reading

Rate this:

Posted in Alert, Altruism, Ayurveda, Charity, Cosmology, Current News, Diary Renji, Edit, Education, From Galaxy, General Info, India News, Indology, Kerala, Malayalam, motivation, Philosophy, Places of Interest, Popular, Positive Thoughts, Religion, Returning to Source - Meditation, Reviews, Science Beyond, Success, Tantra, Travel & Tourist, Uncategorized, Witnessing from in and Out | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Palloth Madhavan Namboothiri 

പള്ളത്ത് നാരായണൻ നമ്പൂതിരി. മാധവജിയിടെ ഗുരു.

Rate this:

Posted in Witnessing from in and Out | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

E Sreedharan

Rate this:

Posted in Witnessing from in and Out | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

മഹാഭാരതം Mahaa Bhaaratham

മഹാഭാരതം: വേദവ്യാസമഹര്‍ഷി വിരചിച്ച   മഹാഭാരതം ഒരു ലക്ഷത്തോളം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള അതിബൃഹത്തായ കൃതിയാണ്..!!   ധര്‍മ്മമാണ് മഹാഭാരതകഥയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു.  എന്നാലും മറ്റു പുരുഷാര്‍ത്ഥങ്ങളായ അര്‍ഥം,   കാമം,   മോക്ഷം എന്നിവയെയും   വ്യാസമഹര്‍ഷി   യഥായോഗ്യം   പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.   അതുകൊണ്ട്  തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം സധൈര്യം ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് :- “ധര്‍മ്മേ ചാര്‍ത്ഥേ ച കാമേ ച മോക്ഷേ ച ഭരതര്‍ഷഭ യദിഹാസ്തി തദന്യത്ര യന്നേഹാസ്തി … Continue reading

Rate this:

Posted in Witnessing from in and Out | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Sri Chakra

Rate this:

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Sri Krishna Jayanthi

2 മൊബൈലും.. 220cc പള്സറും.. പോക്കറ്റ് നിറയെ ഗാന്ധിയും.. 200 Sim കാർഡും ഉണ്ടായിട്ടും തല കുത്തി നിന്ന് Propose ചെയ്തിട്ടും 2 പേരെ പോലും വളയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത മണ്ടൻമാരും..മണ് ടികളും ജീവിക്കുന്ന ഈ നാട്ടില് ഒരു ഓടകുഴൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു 16008 പെൺകുട്ടികളെ വരുതിയില് ആക്കിയ ആ മഹാ പ്രതിഭയ്ക്കു മുന്നില് ശിരസ്സ് നമിച്ചു … Continue reading

Rate this:

Posted in Comedy, Current News, Diary Renji, Edit, From Galaxy, General Info, India News, Indology, Kerala, Philosophy, Popular, Positive Thoughts, Religion, Returning to Source - Meditation, Reviews, Tantra, Witnessing from in and Out | Tagged , , , , , , , | Leave a comment