Success Quote

ഒരു സ്കൂളിലെ പ്രസംഗത്തിൽ രത്തൻ റ്റാറ്റാ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിപ്പിക്കാത്ത 10 കാര്യങ്ങളെ  കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി
1 കയറ്റവും ഇറക്കവും നിറഞ്ഞതാണ് ജീവിതം അതിനെ ജിവിത ചര്യ ആയി സ്വീകരിക്കുക
2 ജനം നിങ്ങളുടെ സ്വ അഭിമാനത്തെ കാര്യമായി എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അത് സ്വയം തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണം.
3 കോളേജിലെ പഠനത്തിനു ശേഷം അഞ്ചക്ക ശബളം പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ആരും വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ആകുന്നില്ല അതിന് അനേക നാളത്തെ കഠിന പ്രയത്നം നടത്തണം.
4 നിങ്ങൾക്ക്  ടീച്ചേഴ്സ്  ഭീകരരായി തോന്നുന്നത് ബോസ്സ് എന്ന മേലധികാരിയേ പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്.
5 നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകളും പരാജയങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മാത്രമായിരിക്കും അതിന്റെ ദോഷം മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽകെട്ടിവെക്കരുത് ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകണം.
6 നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ ഇത്രയും അലിവില്ലാത്തവരും ദേഷ്യപ്പെടുന്നവരും ആയിരുന്നില്ല നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഏറെ കഷ്ടതകൾ സഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെയായത്.
7 വീണ്ടും അവസരം സ്കൂൾ ജീവിതത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒന്നാണ് ചില സ്കൂളിൽ ജയിക്കന്നതുവരെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ പുറത്തുള്ള ലോകത്തെ നിയമം വേറെയാണ് അവിടെ തോൽക്കുന്നവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നതല്ല.
8 ജീവിതമാകുന്ന സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്സും വിഷയവും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ മാസം മുഴുവൻ ഒഴിവ് ലഭിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് പഠിക്കാൻ ആരും സമയം തരില്ല എല്ലാം നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യണം.
9 TV  സീരിയലിലെ ജീവിതം പോലെയല്ല ഒറിജിനൽ ജീവിതം ശരിക്കുള്ള ജീവിതത്തിൽ വിശ്രമം ലഭിക്കുന്നതല്ല അവിടെ ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളു.
10 പഠിപ്പിസ്റ്റ്കളും സ്പോട്സിൽ മുൻപന്തിയിൽ ഉള്ളവരും പഠിക്കാൻ കഴിവു കുറഞ്ഞവരെ ഒരിക്കലും കളിയാക്കരുത് ചിലപ്പോൾ  നിങ്ങൾ അവരുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ട സമയം വരും.

വിശ്വാസം :- “നിങ്ങൾആരെയെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രമാത്രം വിശ്വസിക്കുക അവർ നിങ്ങളെ ചതിക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വയം ദോഷിയായി തോന്നണം”
സ്നേഹം: – “നിങ്ങൾആരെയെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളെ പിരിയാതിരിക്കാനുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്ന അത്രയും സ്നേഹിക്കുക”
ഒരു സത്യം :- നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ലക്ഷ്വറി ക്ലാസ്സ് കാർ (Jaguar, . Hummer, BMW , Audi, Ferrari, Etc) എന്നീ കാറുകളുടെ പരസ്യം TV യിൽ വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
ഈ കാറുകൾ മേടിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് TV യുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ  ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്ന് അവർക്ക് അറിയാം

Sign of Successful people

image
Success is Devotion

Successful people have two things
on their lips,
“smile and silence”.
Smile can solve problem while
Silence can avoid problems.

Sugar and salt may be mixed
together but ants reject the salt and carry away only the sugar.

Select the right people in life and make your life better and sweeter.

image

If you fail to achieve your dreams,
change your ways not your God.

Remember, trees change their leaves and not their roots.

You will never reach your destination if you stop
and throw stones to every dog that barks.

image

Haters will see you walking on water and say its because you can’t swim.

Even if you dance on water, your enemies will accuse you of raising dust.

Make it your ambition to live a quiet life, to mind your own business and to work with your own hands.

Remember, don’t ever wrestle with a pig. You’ll both get dirty, but the pig will enjoy it.

— Be Inspired and
have a great day.

image

CARL E. SAGAN – Carl Edward Sagan

Carl Edward Sagan was an American astronomer, astrophysicist, cosmologist, author, science popularizer, and science communicator in astronomy and natural sciences.

“We are a way for the Cosmos to know itself.”
Carl Sagan

Carl Sagan’s UChicago Yearbook Picture-Former Resident of Room 141 in Dodd House, Burton Judson.

Carl Sagan’s UChicago Yearbook Picture-Former Resident of Room 141 in Dodd House, Burton Judson.

“Life is but a momentary glimpse into the wonder of this astonishing universe, and it makes me sad to see so many people dreaming it away on spiritual fantasy.” – Carl Sagan


Born: November 9, 1934, Brooklyn
Died: December 20, 1996, Seattle
Spouse: Ann Druyan (m. 1981–1996), Linda Salzman Sagan (m. 1968–1981), Lynn Margulis (m. 1957–1965)
Education: University of Chicago (1960), University of Chicago (1956), More
Movies and TV shows: Cosmos: A Personal Voyage
*************************************************************************
Key Words : Reverse-engineering
Pale Blue Dot

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Courtesy to :http://www.brainpickings.org/index.php/2012/07/11/carl-sagan-reading-list/
Success,” “depends on sufficient knowledge of the special subject, and a variety of extraneous knowledge to produce new and original combinations of ideas.”[[concluded this 1942 anatomy of inspiration]].
Few are the heroes of modern history more “successful” and inspired than the great Carl Sagan, and his 1954 reading list, part of his papers recently acquired by the Library of Congress, speaks to precisely this blend of wide-angle, cross-disciplinary curiosity and focused, in-field expertise — and is balanced with a healthy approach to reading and “non-reading”, with some books read “in whole” and others “in part.” (Sagan, as we know, was an avid advocate of books.)Besides books immediately relevant to Sagan’s work as a scientist and educator in cosmology and astrophysics, he took great care to also touch on history, philosophy, religion, the arts, social science, and psychology. A small but revealing sample,
fodder for your own cognitive bookshelf:
lf:

Extraordinary Popular Delusions (public library; public domain) by Charles Mackay
The Uses of the Past: Profiles of Former Societies (public library) by Herbert Joseph Muller
The Immoralist (public library) by André Gide
Education for Freedom (public library) by Robert Maynard Hutchins (Chapter One: “The Autobiography of an Uneducated Man”)
Young Archimedes and Other Stories (public library) by Aldous Huxley
Timaeus (public library; public domain) by Plato
Who Speaks for Man? (public library) by Norman Cousins
The Republic (public library; public domain) by Plato
The History of Western Philosophy (public library) by W. T. Jones
But We Were Born Free (public library) by Elmer Holmes Davis

Vedio Link :
Carl Sagan – Pale Blue Dot

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

LINKS :http://www.carlsagan.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Demon-Haunted_World
http://en.wikipedia.org/wiki/Billions_and_Billions:_Thoughts_on_Life_and_Death_at_the_Brink_of_the_Millennium
http://en.wikipedia.org/wiki/Pale_Blue_Dot_(book)
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Dragons_of_Eden
http://en.wikipedia.org/wiki/Contact_(novel)

Guruji

image

ove, in its true spirit, Can’t be Defined, but only Experience!
Loving someone in the ordinary course of life is Not the True Love…., but just an Attachment.
What we seek and describes in today’s world as Love is merely a spark of It,
which is born out from some kind of attachments.

Like the spark that appears and disappears immediately,
while rubbing two pieces of stones together,
the moment these source of attachments (physical attraction, wealth, habits etc), ceases to exist,
the so-called Love also vanishes in thin air.

As it is said that “Finite & Impermanent objects can never gift you the Lasting Happiness”,
Love born out of attachments can’t last for ever!

Even the Purest form of love known to us,
which exists between a Mother & her Child,
is also developed from mere Attachment …
as we know that No women feel the same Love to somebody’s child!

The one who is filled with Compassion
can never feel hatred, but only Love.
Similarly, the one who is filled with Pure Love
can only demonstrate Compassion,
to every beings, and every objects!
watch them, the way they even handles their sandals,
to understand this truth!

The Purest of the pure Love is that of the Lord, to His creations,
(…because all the creations are born out of Him!)
and the Love of His Creations, those who has realized this truth, to their Lord!

Being a mere creation, our utmost aim in life should be
to cultivate True Love for the Creator
to know Him and to Realize Him