Categories
Witnessing from in and Out

🚌 bus timings Kasaragod

കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഡിപ്പോ… #Kasargod കാസർഗോഡ് നിന്നും പുറപ്പെടുന്നതും , കാസർഗോഡ് വഴി കടന്ന് പോകുന്നതുമായ ദീർഘ ദൂര ബസ്സുകളുടെ സമയ വിവരങ്ങൾ 👇
00.15 Alappuzha Deluxe

00.40 Kollur Deluxe

02.00 Kollur Deluxe

02.30 Kottarakkara Deluxe

04.25 Manippal Deluxe

04.50 Thrissur SF

04.55 Mangalore Express

05.00 Sullia Deluxe

06.00 Kollur Scania

07.20 Mananthavady FP

08.00 Mangalore Scania

09.30 Kollur Deluxe

10.50 Kozhikkod FP

13.50 Guruvayoor FP

15.30 Kozhikkod TT 

17.00 Kottayam SF

18.05 Trivandrum Scania

18.15 Trivandrum Minnal

18.40 Trivandrum Deluxe

18.50 Nedumkandam SF

19.20 Trivandrum Scania

19.40 Ernakulam Express

19.50 Trivandrum Deluxe

20.00 Banglore Deluxe

21.00 Kottayam Minnal

21.00 Kozhikkod Airport TT

21.45 Kodungallur Deluxe

Categories
Cosmology Current News Diary Renji Edit General Info Popular Quantum Reviews Science Beyond Slide Tantra

Leap second: Is one second difference in time too much? – ABC News (Australian Broadcasting Corporation)

http://mobile.abc.net.au/news/2015-06-30/leap-second-is-one-second-difference-in-time-too-much/6583560

image

Question: When is a minute not a minute?

Answer: At 2359 Greenwich Mean Time today (9:59am AEST Wednesday), when the world will experience a minute that will last 61 seconds.

The reason for the weird event is something called the leap second.

That’s when timekeepers adjust high-precision clocks so that they are in sync with Earth’s rotation, which is affected by the gravitational tug of the Sun and the Moon.

Few of the planet’s 7.25 billion people are likely to be aware of the change and even fewer will have set plans for how they will spend the extra moment.

But for horologists, or timekeepers, the additional second is a big deal and there is a wrangle as to whether it is vital or should be scrapped.

Service of the Rotation of the Earth (SRE) director Daniel Gambis admits “there is a downside”, the poetically named branch of the International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS), is in charge of saying when the second should be added.

The leap second is not something that needs to be added to that old clock on your mantlepiece, but instead its importance is for super-duper timepieces, especially those using the frequency of atoms as their tick-tock mechanism.

At the top of the atomic-clock range are “optical lattices” using strontium atoms, the latest example of which, unveiled in April, is accurate to 15 billion years – longer than the Universe has existed.

Outside the lab, caesium and rubidium clocks are the workhorses of Global Positioning System (GPS) satellites, which have to send synchronised signals so that sat-nav receivers can triangulate their position on Earth.

On Earth, big-data computers may be less manic than atomic clocks but still need highly precise internal timers.

The internet, for instance, sends data around the world in tiny packets that are then stitched together in micro-seconds.

Some algorithms in financial trading count on gaining a tiny slice of a second over rivals to make a profit.

There have been 25 occasions since 1971 when the leap second was added in an effort to simplify Coordinated Universal Time (UTC), the official moniker for GMT.

But over the last 15 years, a debate has intensified about whether the change should be made, given the hassle.

Roland Lehoucq of France’s Atomic Energy Commission (CEA) said critics argue it has become difficult to manage given the amount of equipment today that has internal clocks.

“The problem is synchronisation between computers. They do sort things out, but sometimes it can take several days,” he said.

Qantas servers ‘went down for several hours’ previously

Mr Gambis said the previous modification, on June 30, 2012, was disruptive for many internet servers.

The online reservation system for Qantas “went down for several hours,” Mr Gambis said.

SYRTE Laboratory atomic clocks specialist Sebastien Bize said it is time to get rid of the leap second.

“It causes complications and bugs,” Mr Bize said.

Mr Gambis defended the change on the grounds of principle.

“Should man be the servant of technology? Or should technology be the servant of man?” Mr Gambis said.

After all, if the world got rid of the leap second, time as counted by mankind would no longer be coupled to the exact rotation of the planet it lives on.

“That would mean in 2000 years, there would be an hour’s difference between UTC and the time it takes for the Earth to complete one complete turn,” Mr Gambis said.

“It would mean that, on a scale of tens of thousands of years, people will be having their breakfast at two o’clock in the morning.”

Categories
Witnessing from in and Out

Hindu units of time – Wikipedia, the free encyclopedia

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Hindu_units_of_time

image

Categories
Witnessing from in and Out

Hindu units of time – Wikipedia, the free encyclopedia

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Hindu_units_of_time

Categories
Diary Renji Edit From Galaxy Popular Positive Thoughts Returning to Source - Meditation Reviews Witnessing from in and Out

Dwindling Climate

image
Time !

11.12 am
some minutes ladden with golden rays of sun …
some wet by drops of rain ..

Chingam has it’s identity Aristocratic !!

image

Posted from WordPress for Android

Categories
Alert Diary Renji General Info Health Indology Management Philosophy Positive Thoughts Returning to Source - Meditation Success Witnessing from in and Out

Taming (Conquering) The Mind

Courtesy to Shri : Gopal Nair gopal@mfgglobal.org via googlegroups.com 
http://mfgglobal.org/membership.php

New Expectations Sprouting….!

In ancient times, the mind was understood to be extremely difficult to control. It was said to be like the wind: you could never catch it, or hold it – it went where it wished and no human being could become its master. In other instances, it was said that the mind was like an elephant: extremely powerful but equally gentle and patient, able to do a lot of work for its master. However, when an elephant turns wild, its gentleness and patience completely disappear and it destroys and damages everything in its path. When the mind is under stress, it resembles a wild elephant; it has no control and cannot be controlled.


Taming the mind is regarded as a great art requiring time, attention, practice and, above all, a sincerity of heart where individuals truly want to change their way of thinking. To relax, to be positive, to be peaceful and kind all require a change in our thought patterns and this can only happen when we look deeply within. However hard they try, other people cannot change us; we must have personal realization and the desire to make changes through our own effort. Permanent and positive change cannot be imposed from outside; it is something that we choose.

 

Please learn the art of “changing” with the time; to be adjustable / flexible with any situation.

For example, if the management of our company (employer) changes, we have to adjust with the new management’s policies otherwise we will end up with living under tremendous stress / tension and probably (ayyo…) we will be thrown out !

 

Always be flexible in life to live a Happy Life!

Categories
General Info

Nazhika to Hour Convertor

Nazhika to Hour Convertor

image

Traditional astrologers measure time in terms of Nazhika and Vinazhika with reference to sunrise
or sunset.
In North India Nazhika is called Ghati and Vinazhika is Vighati.

image

N2 H Convertor
For example an astrologer may write in the horoscope that “X was born 15 nazhika and 25
vinazhika after sunrise”.

image

A day is divided into 60nazhika during which time the earth rotates by 360 degrees. This means that a nazhika is the time taken by earth to rotate by 6 degrees.

As one nazhika is divided into 60 vinazhika, a day as 3600 vinazhikas.
Conversion of time from nazhika system to standard time is straight forward since one nazhika equal 24 minutes and one vinazhika 24
seconds.

image

However, certain complications arise since the reference may be made to before or after Sunrise and since the time may move over
to the next day or go back to the previous dayas per standard time conventions.

image

Categories
Witnessing from in and Out

Pomodoro Technique


The Pomodoro Technique is a time management method developed by Francesco Cirillo in the late 1980s.
The technique uses a timer to break down periods of work into 25-minute intervals called ‘Pomodoros’
(from the Italian word for ‘tomatoes’) separated by breaks.

Closely related to concepts such as timeboxing and iterative and incremental development used in software design, the method has been adopted in pair programming contexts.

The method is based on the idea that frequent breaks can improve mental agility.
There are five basic steps to implementing the technique:
decide on the task to be done
set the pomodoro (timer) to 25 minutes
work on the task until the timer rings; record with an x
take a short break (5 minutes)
every four “pomodoros” take a longer break (15–20 minutes)
=================================================================================
Underlying principles

The stages of planning, tracking, recording, processing and visualizing are fundamental to the technique.
In the planning phase tasks are prioritized by recording them in a “To Do Today” list.

This enables users to estimate the effort tasks require. As “pomodoros” are completed, they are recorded, adding to a sense of accomplishment and providing raw data for subsequent self-observation and improvement.

For the purposes of the technique “pomodoro” refers to an indivisible 25-minute period of time. After task completion, any time remaining in the “pomodoro” is devoted to overlearning.

Regular breaks are taken, aiding assimilation. A short (3-5 minute) rest separates consecutive “pomodoro”. Four “pomodoro” form a set. A longer (15-30 minute) rest is taken between sets.

An essential aim of the technique is to reduce the impact of internal and external interruptions on focus and flow.

A “pomodoro” is indivisible. When interrupted during a “pomodoro” either the other activity must be recorded and postponed (inform – negotiate – schedule – call back) or the “pomodoro” must be abandoned.
———————————————————————————————————
Tools
The creator and others encourage a low-tech approach using a mechanical timer, paper and pencil.

The physical act of winding up the timer confirms the user’s determination to start the task; ticking externalises desire to complete the task; ringing announces a break.

Flow and focus become associated with these physical stimuli.
Nonetheless, the technique inspired software applications for a variety of platforms, perhaps because of the technique’s following amongst software developers.

Name

The Pomodoro Technique is named after the tomato-shaped kitchen timer that was first used by technique creator Francesco Cirillo when he was a university student (pomodoro is Italian for tomato).

Categories
Science Beyond

time portal wiki

image

What is Time?

Categories
Returning to Source - Meditation

On Time – Kahlil Gibran

On Time

TIME......!
Kahlil Gibran

You would measure time the measureless and the immeasurable.
You would adjust your conduct and even direct the course of your spirit according to hours and seasons.
Of time you would make a stream upon whose bank you would sit and watch its flowing.

Yet the timeless in you is aware of life’s timelessness,
And knows that yesterday is but today’s memory and tomorrow is today’s dream.
And that that which sings and contemplates in you is still dwelling within the bounds of that first moment which scattered the stars into space.
Who among you does not feel that his power to love is boundless?
And yet who does not feel that very love, though boundless, encompassed within the centre of his being, and moving not from love thought to love thought, nor from love deeds to other love deeds?
And is not time even as love is, undivided and spaceless

But if in your thought you must measure time into seasons, let each season encircle all the other seasons,
And let today embrace the past with remembrance and the future with longing.