മന്ദബുദ്ധികള്‍

ഈലോകത്തിന്റെ പ്രശ്ങ്ങളിലൊന്ന് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ നല്ല ബുദ്ധിമാന്‍മാര്‍ക്ക് എല്ലാം സംശയം പക്ഷെ മന്ദബുദ്ധികള്‍ക്ക് യാതോരു സംശയവുമില്ല!🤣

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: