നാവ്


🌴🌞Good Morning🌞🌴

➖〰️➖〰️➖〰️➖〰️➖
😴ഇന്നത്തേ ചിന്ത 😴
➖〰️➖〰️➖〰️➖〰️➖
നാവ് പറയാൻ ഉള്ളതാണ്. വായിൽ തോന്നിയതൊക്കെ വിളിച്ച് പറയരുത്..
കണ്ണ് കാണാനുള്ളതാണ്. കണ്ട കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ണടച്ച് വിശ്യസിക്കരുത്.
ചെവി കേൾക്കാനുള്ളതാണ്.കേട്ടതെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് കരുതരുത്
ജന്മം ജീവിക്കാനുള്ളതാണ്…
മരണം കൂടെയുണ്ടെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട്.
➖➖〰️〰️〰️〰️➖➖
🙏ശുഭദിനം നേരുന്നു 🙏
➖➖〰️〰️〰️〰️➖➖

Author: renjiveda

I'm not I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: